หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 176 : การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

รายการตรวจสอบ (Check-list) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและทรงพลัง (Powerful) สำหรับการสังเกต และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่หลากหลายของเด็กในทุกบริบท (Setting) ประกอบด้วยรายการพฤติกรรม ในการแยกแยะ (Identify) ทักษะและความรู้ของเด็ก และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนตามปรกติในหัวข้อและวิชาหลากหลาย

บางรายการตรวจสอบ อาจรวมพัฒนการการรับรู้ (Cognitive) และสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) ของเด็กในชั้นเรียน หรือช่วยในการประเมินพฤติกรรม อุปนิสัย (Trait) ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ รายการตรวจสอบเดียวกัน ที่ใช้ซ้ำในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ครูปฐมวัยสามารถประเมินความก้าวหน้า และความสำเร็จของเด็ก

ในการจัดทำและใช้รายการตรวจสอบ ครูปฐมวัย พึงตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • รายการตรวจสอบแต่ละรายการ ควรประกอบด้วย คุณสมบัติ (Quality) ทักษะ พฤติกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่ครูปฐมวัยต้องการจะสังเกต กล่าวคือจัดทำรายการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ
 • ครูปฐมวัยต้องสังเกตและบันทึกอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการประเมินผล
 • เก็บรายการตรวจสอบไว้ในแฟ้มของเด็กเพื่อติดตาม (Track) ความก้าวหน้า และเพื่อการอ้างอิงและการใช้ในอนาคต
 • ใช้รายการตรวจสอบ เป็นพื้นฐานในการประชุม (Conference) กับเด็กและพ่อแม่
 • ใช้ข้อมูลจากรายการตรวจสอบในการวางแผนสำหรับปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเล็ก และแต่ละบุคคล (Individual)

วิธีการแจ้งความคาดหวังล่วงหน้า (Rubrics) เป็นแนวทางของการให้คะแนน (Scoring) ที่แยกแยะระดับผลสัมฤทธ์ (Performance) วิธีการแต่ดั้งเดิมใช้ 3 ระดับหรือสูงกว่า อาทิ ระดับเริ่มต้น ระดับพัฒนา และระดับเชี่ยวชาญ (Proficient) แต่ละระดับประกอบด้วยลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ อาทิ สะกดผิดบ้าง/ปานกลาง/บ่อย รายการตรวจสอบระบุขั้นตอนเฉพาะสำหรับการทำงานให้สมบูรณ์สู่ระดับสูงสุด โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

 • เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ บนเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดล่วงหน้า (Pre-established)
 • ทำให้ความคาดหวังของครูปฐมวัยชัดเจน
 • ทำให้เด็กนัมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง
 • ทำให้เด็กสามารถแยกแยะระหว่างระดับของผลสัมฤทธิ์ และมุ่งมั่น (Strive) ไปสู่สุดยอด

ในใช้วิธีการแจ้งความคาดหวังล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิผลในชั้นเรียน ครูปฐมวัยต้องสร้างแบบจำลอง (Model) หรือตัวอย่าง ของแต่ละระดับของการทำงาน แล้วสนับสนุนให้เด็ก ปรับเปลี่ยนงานไปตามการประเมินผลของวิธีการ Rubrics ครูปฐมวัยพึงให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ของวิธีการนี้

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. 2. Informal methods of assessment - http://www.education.com/reference/article/informal-methods-assessment/ [October 6, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน