หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 177 : ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการสอน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการสอน

ในหลายๆ ตอนที่ผ่านมา เราได้พูดถึงความสำคัญของการใช้นานาวิธีที่แตกต่างกันในประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการสอนของครูปฐมวัย ในขณะที่การประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด บางครั้งเราอาจลืมไปว่า ข้อมูลจากการประเมินผลก็มิได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าการประเมินผลเอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นรากฐานของการวางแผนในเรื่องยุทธวิธีการสอนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก

ผลการวิจัยแสดงความชัดเจนว่า การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนและกระบวนการสอนสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (Performance) ที่เพิ่มขึ้นของเด็ก ผลการวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นในการตอกย้ำการใช้มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard : CCS) ให้เป็นหนทางการเพิ่มความสำเร็จให้เด็ก ซึ่งมีความหมายต่อครูปฐมวัย ดังนี้

  • ใช้หลากหลาย (Multiple) แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในการวางแผน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน ไม่มีวิธีเดียวในการประเมินผลที่ทำให้เห็นภาพใหญ่ของเด็กในองค์รวม และข้อมูลจากประเมินผลครั้งเดียวจะไม่เพียงพอต่อการแนะแนวทางการสอนของครูปฐมวัย
  • ใช้ 3 แหล่ง (Triangular) ของข้อมูลหลักเกี่ยวกับ (1) พฤติกรรมทางสังคม (2) ความอยู่ดีกินดีทางกายภาพ (Physical well-being) และ (3) ผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียน แล้วบูรณาการเพื่อช่วยให้ครูปฐมวัยเข้าใจเด็กว่า ทำไมจึงมีปัญหาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน? เป็นต้น
  • แบ่งปันข้อมูลการประเมินผล กับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) แล้วใช้เพื่อช่วยครูปฐมวัยอื่นๆ ในการวางแผนในทางราบ (Horizantal) กับเพื่อนครูปฐมวัยระดับเดียวกัน และในทางดิ่ง (Vertical) กับเพื่อนครูต่างระดับ
  • ใช้ข้อมูลเด็กในการรวมกลุ่มเพื่อพุ่งเป้า (Target) ไปยังเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ อาทิ พัฒนาการคำศัพท์
  • ใช้ข้อมูลการประเมินผลในการลำดับความสำคัญ (Prioritize) เวลาในการสอน การรู้ว่าเด็กบางคนมีความต้องการในการสอนที่ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ จะช่วยให้ครูปฐมวัยจัดแจงเวลาและความสนใจให้พอเหมาะต่อการเรียนรู้ทักษะเฉพาะ
  • ครูปฐมวัยพึงให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียน-การสอน โดยสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในการช่วยให้เขากำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนสำหรับตัวเอง เมื่อเด็กมีส่วนร่วมดังกล่าว ก็จะมีแรงจูงใจในความพยายามที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อครูปฐมวัยสอนเด็กในทักษะถอดรหัส (Decoding) [อาทิ การจับคู่ตัวอักษรหรือคำกับเสียงที่เปล่งออกมา] แล้วสังเกตเห็นเด็กหาวบ่อย ก็อาจต้องการปรึกษากับพ่อแม่ในเรื่องที่เด็กต้องการชั่วโมงนอนที่ยาวขึ้นที่บ้าน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก อาจแสดงว่าเขาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเล็ก ที่ค่อนข้างก้าวหน้าในระดับความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [October 9, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน