หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 18 : ปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ลอร่า ลี รีด (Laura Lee Reed) ครูปฐมวัยที่สอนเด็กพิเศษ (Pre-school Special Needs Teacher) จาก Lee County ในรัฐฟลอริดา ผู้ได้รับรางวัลครูรางวัล “แอปเปิลทองแห่งปี” (Golden Apple Teacher of the Year) ซึ่งคลุกคลีกับการสอนเด็กออสทิสติก ได้พูดถึงลักษณะพิเศษ (Characteristics) ในชั้นเรียนรวม (Inclusive classroom) ไว้ดังนี้

  1. การยอมรับเด็กนักเรียนทุกๆ คน ในความเป็นบุคคล (Person) มิใช่ในความสามารถในการทำข้อสอบ (Test) [อันที่จริง เด็กนักเรียนมิได้มีเพียง 1 หรือ 2 มิติ แต่เป็นองค์รวม (Whole) ของพัฒนาการทุกมิติ (Domain) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ภาษา ฯลฯ]
  2. การรวมเด็กนักเรียนที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ในกิจกรรม เหตุการณ์ และโอกาสเดียวกัน โดยเด็กนักเรียนทุกคนอยู่ในระดับชั้น (Grade) และอายุเดียวกัน
  3. การเข้าใจระดับชั้นและอายุ ที่ครูปฐมวัยสอนอยู่ โดยเอื้อเฟื้อหนังสือ โปสเตอร์์ และวัสดุในชั้นเรียนอื่นๆ ที่ปลอดภัยและสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนทุกคน นอกเหนือจากวัสดุที่จำเป็นต่อบทเรียน และหลักสูตรที่กำหนด
  4. การสนับสนุนความร่วมมือในบรรดาครูปฐมวัยด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีต้องการพิเศษ โดยจำลองพฤติกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าสังคม (Socialization) ที่เหมาะสมตามวัย
  5. พัฒนาตารางสำหรับเด็กนักเรียนแต่ละคน (Individualized)โดยแสดงความคาดหวังในงานและพฤติกรรม ตลอดทั้งวันในโรงเรียน ยอมให้เด็กนักเรียนที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] มองเห็นตารางดังกล่าว รวมทั้งกฎเกณฑ์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ (Independence) และสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน
  6. การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ (Incentives) แก่เด็กนักเรียนทุกคน เกินกว่าแค่ลูกอม และของเล่น อาจเป็นกิจกรรมการศึกษาที่สนุกสนาน อาทิ การให้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมในเพลงที่ได้กระโดดโลดเต้น หรือโอกาสเดินตามเสียงดนตรีที่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้าย ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนที่มีส่วนร่วมรู้สึกมีความสุข
  7. การรู้แหล่งและใช้ทรัพยากรในโรงเรียนและชุมชน อาทิ ใช้ครูชำนาญพิเศษ (Resource teacher) ช่วยวางแผนการเลื่อนชั้นจากระดับหนึ่งขึ้นสูงไปอีกระดับหนึ่ง
  8. การร่วมมือกับพ่อแม่ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับวิธีการที่เด็กนักเรียนจะเรียนรู้ และสิ่งจูงใจในตัวเขา ในกระบวนการนี้ พ่อแม่จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของลูก ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของเด็กนักเรียนได้ง่ายขึ้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 (2013, September 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน