หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 180 : บริบทของการประเมินผล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทของการประเมินผล

เราได้เรียนรู้ถึงแต่ละกระบวนการของการประเมินผล (อาทิ การสังเกต การคัดกรอง และการทดสอบแต่ละบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในการช่วยให้แน่ใจว่า จะบรรลุความสำเร็จในการเรียนรู้ จากนี้ไปเป็นเรื่องของบูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นบริบท ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. การคัดกรอง (Screening) และประเมินผลเบื้องต้น เพื่อกำหนด
  • สถานะความแข็งแกร่ง (Health) ในภาพรวม
  • ระดับพัฒนาการ
  • สมรรถนะ (Competence) ทางสังคม พร้อมความสามารถและความจำเป็นทางพฤติกรรม
  • ทักษะการศึกษา และระดับความพร้อม
 2. การสังเกตและประเมินผลอย่างต่เนื่อง (On-going) ทุกวัน และทุกเดือน
  • เฝ้าติดตาม (Monitor) ความก้าวหน้าของเด็ก
  • ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในด้านความสำเร็จ จุดเด่น ความจำเป็น ความสนใจ และวิถี (Style) การเรียนรู้
 3. การใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการสอน-การเรียน
  • เพื่อให้แน่ใจว่า จะได้ผลลัพธ์ของเด็กในเชิงบวก
  • จัดหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ละบุคคล (Individualize)
  • สร้างบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา
  • จัดให้มีประสบการณ์และกิจกรรมที่มีความหมาย (Meaningful)
 4. ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของปีการศึกษาหรือปีโปรแกรม
  • เด็กสอบผ่านมาตรฐานของโปรแกรม หรือระดับชั้น
  • เด็กบรรลุความสำเร็จในระดับสูง
  • เด็กมีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นที่จะเลื่อนชั้นขึ้นระดับหรือโปรแกรมต่อไป

ทั้ง 4 ขั้นตอน ต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม (Whole) จึงจะทำให้การประเมินผลมีความหมาย และเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับเด็ก อย่าลืมว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีโปรแกรม และจุดหมายปลายทางของการประเมินผล คือการส่งเสริม สนับสนุน ขยาย และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในโรงเรียน

การประเมินผลทางการศึกษา สามารถอธิบายได้ว่า “เป็นกระทำ (Action) เพื่อกำหนดความสำคัญ ขนาด หรือคุณค่าของการศึกษา” คำว่า “ประเมินผล” มักใช้อ้างอิงถึงกิจกรมทั้งหมดของครูปฐมวัย เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ และวัด (Gauge) ความก้าวหน้าของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [October 13, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน