หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 181 : การประเมินผลตามพัฒนาการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลตามพัฒนาการ

การประเมินผลทุกวิธีที่ครูปฐมวัยปฏิบัติต่อเด็กเล็ก ควรให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก (Developmentally appropriate) ครูพึงพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องมือในการประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ หากต้องการใช้เพื่อจุดประสงค์เพิ่มเติม ควรมีการตรวสอบความเหมาะสม (Validated) ของเครื่องมือ
  • เหมาะสมกับวัยและลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กที่ได้รับการประเมิน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ภาษาถิ่น (Home language) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status) ความสามารถ และด้อยความสามารถ (Disability)
  • ประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญทางพัฒนาการและการศึกษา โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ต่างๆ (Set of goals) อย่างสมบูรณ์ (Comprehensive) แทนที่จะเป็นเพียงนานาทักษะ (Set of skills) ในวงแคบ การประเมินผลได้รับการปรับ (Align) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กเล็ก พร้อมจุดประสงค์ของโปรแกรม และการตอกย้ำเฉพาะในหลักสูตร
  • ใช้ข้อมูลการประเมินเพื่อความเข้าใจและการปรับปรุงการเรียนรู้ การประเมินผลนำไปสู่ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่การแปรผล (Translate) โดยการนำหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปลงมือปฏิบัติในกระบวนการสอน อันที่จริง การประเมินผลช่วยให้นักวิชาชีพปฐมวัย (1) เข้าใจวิธีที่เด็กหรือกลุ่มเด็กเรียนรู้ (2) เพิ่มพูนความรู้ในภาพรวมของพัฒนาการเด็ก (3) ปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก ในขณะที่สนับสนุนความต่อเนื่องในระดับชั้นและบริบทต่างๆ และ (4) เข้าถึงนานาทรัพยากร (Resource) และสนับสนุนเด็กที่มีความจำเป็นเฉพาะ (Special needs)
  • ประเมินผลในบริบทที่เป็นจริง และสถานการณ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Performance) ที่แท้จริงของเด็ก ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ที่ใช้ในการวางแผนการสอน หรือค้นหาลักษณะเฉพาะและความก้าวหน้าของเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการประเมินผลจากบริบท (Context) ของโลกแห่งความเป็นจริงในชั้นเรียน หรือครอบครัว ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภาษา และประสบการณ์ของเด็ก
  • ใช้แหล่งหลากหลาย (Multiple sources) ของประจักษ์หลักฐานที่รวบรวมได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบประเมินผลของครูปฐมวัย พึงตอกย้ำการสังเกต การบันทึก และ รูปแบบอื่นๆ ของการประเมินผลเชิงผลสัมฤทธิ์ (Performance-oriented) ที่มีกระทำซ้ำ (Repetition) เป็นระบบ

โดยทั่วไป การประเมินผลอย่างมีคุณภาพสูง ตามหลักการวิจัยเชิงวิทยาศาตร์นั้น ต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ กล่าวคือ (1) ความเชื่อถือได้ (Reliability) หรือความคงเส้นคงวาของการประเมินผล (หมายถึง ต้องได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันในกลุ่มเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน (Cohort) และ (2) ความถูกต้อง (Validity) หมายถึง การพิสูจน์ว่าการประเมินได้ผลตามจุดประสงค์)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [October 19, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน