หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 182 : การประเมินผลเด็กด้อยความสามารถ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลเด็กด้อยความสามารถ

ในฐานะนักวิชาชีพ (Professional) ครูปฐมวัย มีโอกาสมากมายในการประเมินผล หรือมีส่วนร่วมในการประเมินผลเด็กเล็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) การประเมินผลเป็นเหตุการณ์สำคัญ (Pivotal) สำหรับครอบครัวและเด็ก เพราะผลลัพธ์จาการประเมินจะใช้ในการรวม (Include) หรือไม่รวม (Exclude) เด็กในโปรแกรมการแทรกแซง (Intervention) พิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาการและจุดหมายปลายทาง (Destiny) ทางการศึกษาของเด็ก

พระราชบัญญัติการศึกษาของปัจเจกชนที่ด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Education Act: IDEA) ของสหรัฐอเมริกา บังคับ (Mandate) ให้รวมเด็กที่ด้อยความสามารถอยู่ในการประเมินผลระดับรัฐ (State) และท้องถิ่น (District) เว้นแต่ในกรณีที่ทางเลือกอื่นในการประเมินผลที่เหมาะสมกว่า

สำหรับเด็กที่ด้อยความสามารถนั้น การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในชั้นเรียน ระดับรัฐ หรือท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีทางที่ครูปฐมวัยดำเนินการประเมินผล เพียงแต่การประเมินผลเด็กที่ด้อยความสามารถ จะต้องมีความเป็นธรรมและเสมอภาคต่อเด็กทุกคน ครูปฐมวัยพึงยึดถือข้อกำหนดของ IDEA เป็นเกณฑ์ในการทดสอบ อันได้แก่ . . .

 • ดำเนินการในภาษาแม่ (Native) ของเด็ก หรือ รูปแบบ (Mode) ของการสื่อสารอื่นๆ
 • ได้รับการพิสูจน์ (Validate) ว่า ตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ให้ปฏิบัติตาม (Conformance) คำสั่งของผู้ออกข้อสอบ (Test publisher)
 • เป็นแหล่งข้อมูลเดียวเท่านั้นที่ใช้ในการตัดสินว่า เด็กคนใดควรได้รับ (Eligibility) การศึกษาแบบพิเศษ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นในการศึกษาของเด็กพิเศษ

ในทางปฏิบัติ ครูปฐมวัยใช้วิธีการหลากหลายเกินกว่า (Beyond) การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) ของรัฐ และท้องถิ่น ไม่ว่าเด็กจะด้อยความสามารถหรือไม่ ต่างได้รับ “กลไกอำนวยความสะดวก” (Accommodation) ของการประเมินผลทั้งที่เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการจากครูในชั้นเรียน กลไกเหล่านี้มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Content) ในข้อสอบ แต่มักเป็น 1 ใน 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • รูปแบบ (Format) ซึ่งทำให้มองเห็นชัด (Visual) อาทิ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Tactile) การพิมพ์เป็นตัวนูน หรือภาษาเบร็ลล์ (Braille) หรือการบันทึกเสียง (Audio) ในการนำเสนอ (Presentation)
 • การสนองตอบ (Response) โดยการใช้เครื่องมือ สิ่งตีพิมพ์ ป้ายสัญญาณ หรือการชี้ ที่ช่วยการสื่อสาร
 • การจัดแจง (setting) สถานที่การประเมินผลที่ปราศจากสิ่งที่ทำให้วอกแวก หรืออุปสรรค (Interruption)
 • การกำหนดเวลา (Timing) อาทิ การขยายเวลาทดสอบ เท่าที่เด็กจำเป็น โดยมีการหยุดพัก (Break) เป็นระยะ
 • การจัดตาราง (Scheduling) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาของวัน วันของสัปดาห์ หรือจำนวนวันของการประเมินผล

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [October 20, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน