หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 183 : ประเด็นในการประเมินผลเด็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นในการประเมินผลเด็ก

การประเมินผลก็มีประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคำถามสำคัญๆ (Essential) ที่ว่า (1) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี? (2) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม? และ (3) อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและครอบครัว?

ทุกวันนี้ เด็กตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องผ่านการทดสอบมากมาย เพื่อวัดผลทุกสิ่งทุกอย่าง จากความสำเร็จ [ในการเรียนรู้] ความสามารถ ความสนใจ และระดับการอ่าน ไปจนถึงมิตรภาพที่พึงปรารถนา (Friendship preference)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอกย้ำแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เพื่อวัดความสำเร็จ โดยเปรียบเทียบ (1) เด็ก (2) โปรแกรม (3) โรงเรียนในท้องถิ่น (District school) และ (4) ระดับประเทศ ซึ่งจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผล 2 ประการ

ช้อแรก สาธารณชน (ซึ่งรวมทั้งนักการเมือง และนิติบัญญัติ [Legislature]) มองเห็นว่า การประเมินผล เป็นวิธีที่ทำให้โรงเรียนและครู ต้องรับผิดชอบ (Accountable) ต่อการสอนเด็กของชาติ และข้อสอง การประเมินผลมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุงการสอนและความสำเร็จของเด็กอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

การทดสอบที่มีการเดิมพันสูง (High-stakes testing) เกิดขึ้นเมื่อแบบทดสอบมาตรฐาน ใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญ และมักมีอิทธิพลไปตลอดชีวิต (Life-influencing) ของเด็ก แบบทดสอบดังกล่าวเฉพาะเจาะจงในเรื่องเนื้อหา การบริหารจัดการ ระเบียบวิธี (Procedure) การให้คะแนน และเกณฑ์บรรทัดฐาน (Norm) สำหรับการแปรผล (Interpretation)

ผลลัพธ์จากการเดิมพันสูงดังกล่าว รวมทั้ง การตัดสินใจว่า (1) จะรับเด็กเข้าโปรแกรมเด็กพิเศษ (Gifted) หรือไม่? (2) จะให้เด็กเริ่มในชั้นก่อนวัยเข้าเรียน (Pre-school) หรือชั้นอนุบาล (3) จะให้เด็กเลื่อนชั้น (Promotion) หรือให้เด็กเรียนซ้ำชั้น (Retention) และ (4) จะให้เด็กเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (Remedial class) หรือไม่?

โดยทั่วไป นักวิชาชีพทางปฐมวัยต่อต้าน (Opposed) การทดสอบเดิมพันสูง เนื่องจากเด็กมีพัฒนการอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักการเมืองและผู้บริหารโรงเรียน มองเห็นว่า การทดสอบเดิมพันสูงเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวให้รับผิดชอบ (Accountability movement)

จุดประสงค์ก็เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กได้เรียนรู้ และการเลื่อนชั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเด็กในการสอบ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย (Critic) กับวิธีการดังกล่าว โต้แย้งว่า ในระดับของเด็กเล็ก ควรมีการเลื่อนชั้นทางสังคม (Social promotion) มากกว่า กล่าวคือ เด็ก ควรเลื่อนชั้นไปตามอายุ เพื่อให้เขามีพัฒนการทันเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Age peer)

อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ใช้ในการทดสอบก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่น้อย หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่ใช่เจ้าของภาษา อาทิ ชนกลุ่มน้อย (Minority) ในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารมากกว่าภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [October 23, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน