หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 184 : บทอวสาน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทอวสาน

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2013 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผมได้นำเสนอเรื่องราวของ “ครูปฐมวัย” (Early childhood teacher) ที่ครอบคลุมการสอน-การเรียนของเด็กตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัย 8 ขวบ หรือทั้งวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) จนถึงวัยประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้กำเนิดขึ้นในโลกตะวันตก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15

แนวความคิด (Concept) นานัปการ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นวิชาชีพ (Professional) ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้บรรจุการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก

มิติของการศึกษาในวิชาชีพนี้ เป็นเรื่องของการเรียนรู้และการแสดงให้เห็น (Demonstrate) ถึงความรู้ที่จำเป็น (Essential) ต่อแนวทางปฏิบัติ ความรู้ดังกล่าว รวมถึงประวัติศาสตร์ และจริยธรรมของวิชาชีพ ความเข้าใจวิถีที่เด็กพัฒนาและเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามประเด็นทางสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัย

การให้การศึกษาและการรับรองคุณภาพ (Certification) เป็นประเด็นที่ท้าทายความสามารถไม่น้อยในทุกๆ ด้านของวิชาชีพปฐมวัย และผู้ดูแล (Care-giver) และสอนเด็กปฐมวัย ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนในสถานดูแลเด็ก (Child care) วัยอนุบาล จนกระทั่งวัยประถมศึกษาตอนต้น

ในสหรัฐอเมริกา การเข้าสู่วิชาชีพนี้ไม่มีข้อจำกัด ครูปฐมวัยหลายคนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอื่นมาก่อน หรือปลดประจำการจากราชการทหาร แต่เส้นทาง (Pathway) ของครูปฐมวัย ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความก้าวหน้า จากระดับหนึ่งของ “มืออาชีพ” (Professionalism) ไปยังอีกระดับหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีข้อบังคับดังกล่าว

ในทางปฏิบัติ ครูปฐมวัยพบว่า การพัฒนาความเป็น “มืออาชีพ” สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเดินตามเส้นทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal education) ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) โดยสังเกตวิธีการ (Technique) และแนวทางปฏิบัติ (Practice) รวมทั้งการพัฒนาตนเอง ผ่านการขวนขวายหาความรู้และฝึกฝน (Shape) ทักษะเพิ่มเติม

ครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยความรู้ที่แข็งแกร่งในสาขาวิชาเฉพาะ อาทิ การคำนวณ การอ่าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมการสนับสนุนด้วยวัสดุการสอน (Instructional materials) ที่เหมาะสม จะสามารถปรับปรุงทักษะการสอน และให้คำแนะนำเพื่อนร่วมวิชาชีพ จนนำไปสู่ความสามารถในการวางแผนและประเมินผลการสอนอย่างได้ประสิทธิผล

ในการนำเสนอของผมต่อจากนี้ไป จะยังคงเป็นเรื่องราวของ “เด็กปฐมวัย” แต่ในมิติของพ่อแม่ร่วม (Parenting cluster) ซึ่งหมายถึงทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก นอกเหนือจาก “ครูปฐมวัย” ในยุคที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ณ สิ้นปีหน้า (ค.ศ. 2015) เราจำเป็นต้องช่วยกันสร้าง “สมรรถนะ” (Competency) ให้เด็กไทยตั้งแต่เยาว์วัย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคเมื่อเขาเติบโตขึ้นไป

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early child education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [October 26, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน