หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 19 : ปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในทุกมิติของการทำงานกับเด็กนักเรียน ครูปฐมวัยพิจารณา 3 ประการที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย

 1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน หมายถึงความรู้ของคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่เอื้ออำนวยต่อการพยากรณ์ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

  ครูปฐมวัยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จะสามารถพยากรณ์ได้ว่า เด็กกลุ่มอายุหนึ่งจะมี หรือไม่มีขีดความสามารถ (Capabilities) ใด ยุทธวิธี (Strategy) หรือวิธีการใดจะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ได้เหมาะสมที่สุด ครูปฐมวัย จะสามารถตัดสินใจเบื้องต้นด้วยความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อม วัสดุการสอน ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรม

 2. เด็กนักเรียนแต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคน จะมีผลกระทบ (Implications) ต่อวิธีการปรับเปลี่ยนที่เหมาะที่สุด ในการสนองตอบความแตกต่างของเด็กนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้ได้ประสิทธิผล ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีการหลากหลาย อาทิ การสังเกต ปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบงานของเด็กนักเรียน ตลอดจนพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็ก

  จากข้อมูลดังกล่าว ครูปฐมวัย จะวางแผนและปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้ เต็มศักยภาพ ความแตกต่างในพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นเรื่องปรกติ และความก้าวหน้าในพัฒนาการของเด็ก แต่ละคน ก็แตกต่างกันไป ในเรื่องเนื้อหา บริบท ขอบเขต และเวลา

  นอกจากนี้ เด็กก็ยังแตกต่างกันในเรื่องอื่นๆ ด้วย อาทิ ในจุดความสนใจ ความชอบมากกว่า (Preference) บุคลิกภาพ วิธีการเรียนรู้ ความรู้และทักษะ บนพื้นฐานประสบการณ์จากอดีต เด็กเล็กบางคน อาจมีความต้องการ พิเศษในการเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งอาจได้รับหรือไม่ได้รับการวิเคราะห์ การสนองตอบต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 3. บริบทของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หมายถึงค่านิยม ความคาดหวัง และพฤติกรรม ที่ครูปฐมวัยจะต้อง พยายามเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความหมาย เกี่ยวข้องโดยตรง (Relevant) และให้เกียรติ เด็กนักเรียนและครอบครัว

  ในสหรัฐอเมริกา ความยากจนที่ทวีขึ้นในหลายๆ แห่งของประเทศ และผู้อพยพจากประเทศอื่นที่สื่อสารได้ด้วยภาษา ท้องถิ่น (Native) ของตนเท่านั้น แต่ไม่สามารถอ่าน-พูดภาษาอังกฤษได้ ทำให้เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ ครูปฐมวัย อาจต้องช่วยแก้ปัญหาสถานภาพของครอบครัว (ซึ่งเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจและลังคม) ก่อน และสร้าง โครงการสอนภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม) มารองรับ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Individualism- http://en.wikipedia.org/wiki/Individualism (2013, September 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน