หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 2 : มาตรฐานมืออาชีพ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในสหรัฐอเมริกา การเป็นมืออาชีพนั้น ต้องมีคุณสมบัติมากกว่าปริญญาจากการศึกษาและประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการศึกษาปฐมวัย (Early childhood) ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 6 ประการ ตามมาตรฐานของสมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children : NAEYC) อันได้แก่

  1. การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
  2. การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของเด็กเล็กและชุมชน
  3. การสังเกต บันทึก และประเมินผลเพื่อสนับสนุนเด็กเล็กและครอบครัว
  4. การเชื่อมโยงพัฒนาการตามวัยกับเด็กเล็กและครอบครัว
  5. การใช้ความรู้เนื้อหา (Content) ในการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม และ
  6. การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

แต่ละมาตรฐาน มีบทบาทที่ทรงพลัง ในการกำหนดว่าใครคือผู้ที่เป็นมืออาชีพ? อะไรคือความเป็นมืออาชีพ? และผู้ที่เป็นมืออาชีพเขาปฏิบัติตนในชั้นเรียนอย่างไร? ตัวอย่างเช่น มิเชลล์ เชียเร่อร์ (Michelle Shearer) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ครูแห่งชาติประจำปี” (National Teacher of the Year) ได้ส่งเสริมการสอนที่มีคุณภาพสูง บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นของเธอเองว่า “ผู้ให้การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับเด็กนักเรียนในเชิงบวก เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการศึกษาของเด็กนักเรียน”

NAEYC เป็นสมาคมไม่หวังกำไรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเริกา ซึ่งเป็นตัวแทนของครู ผู้ให้การศึกษา (Educator) ครอบครัว ผู้วางวางนโยบาย และผู้สนับสนุน (Advocate) เด็กเล็ก โดยอุทิศให้แก่การสนองตอบความจำเป็น คุ้มครองสิทธิ และปรับปรุงความเป็นอยู่ (Well-being) ของเด็กเล็กทั้งหมด โดยเฉพาะการมุ่งเน้นคุณภาพของบริการทางการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเล็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 8 ขวบ

พันธกิจ (Mission) มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการ (Practitioner) และสภาวะ ในการทำงาน (2) ปรับปรุงการศึกษาปฐมวัย โดยการสร้างระบบที่มีคุณภาพสูงในการส่งเสริมโปรแกรมปฐมวัย และ (3) สนับสนุนความเป็นเลิศ (Excellence) ในการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กทุกคน โดยการสร้างองค์กรของกลุ่มชนและปัจเจกชน ที่มีพันธสัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศดังกล่าว

NAEYC กำเนิดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1920 (ประมาณ พ.ศ. 2463) โดยมีพันธสัญญาที่จะกลายเป็นองค์กรที่มีผลงานสูง (High-performing) ในที่สุด [และน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ว่า องค์กรนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรกเริ่ม]

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, August 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน