หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 24 : การสอนเด็กในองค์รวม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สมาคมกำกับและพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD) ได้ริเริ่มโครงการเด็กในองค์รวม (Whole child) อันเป็นความพยายามระดับชาติที่จะแนวความคิดนี้ให้อยู่ในโปรแกรมการสอนและภาคปฏิบัติ ความสนใจในเรื่องนี้ สะท้อนถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practice: DAP)

แนวความคิดเด็กในองค์รวมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย (Straightforward) หากต้องการให้เด็กเรียนรู้ระดับโลก (World-class) เขาจำเป็นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจำเป็นต้องรู้สึกปลอดภัย เขาจำเป็นต้องได้รับการท้าทายทางสติปัญญา และเขาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เข้าใจเขาและห่วงใยในความสำเร็จของเขา

เด็กจำเป็นต้องสนใจและผูกพันกับสิ่งที่เขาเรียนรู้ แต่หากเขาหิวโหย เขาจะไม่สามารถเรียนรู้ หากเขากลัว เขาจะคิดไม่ออก และหากเขาเบื่อหน่าย หรือถูกคุกคามด้วยภาระหนักจากการเรียน แล้วเขาจะหลบหนี [หลีกเลี่ยง] แนวความคิดนี้ เป็นสามัญสำนึก การนำทางเด็กนักเรียนไปสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีหลากหลายมิติ

ในมิติร่างกาย (Physical) ครูปฐมวัยต้องคำนึงเด็กนักเรียน ในเรื่องการได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การอยู่ในชั้นเรียนที่ปลอดภัย การได้ออกกำลังกาย และการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง

ในมิติจิตใจ (Spiritual) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงเด็กนักเรียน ในเรื่องโอกาสให้บริการ [สังคม] การศึกษาด้านหลักความประพฤติ (Character) การดูแลเด็กนักเรียน และผู้อื่นอย่างใส่ใจ

ในมิติสังคม (Social) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงชั้นเรียนที่สนับสนุนเด็ก และโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวเดียวกัน (Peers)

ในมิติอารมณ์ (Emotional) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงเด็กนักเรียน ในเรื่องความรักและความอบอุ่นในชั้นเรียน การสนองตอบต่อเด็กนักเรียน การให้เกียรติซึ่งกันและกันในชั้นเรียน และการสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ในมิติการรับรู้ (Cognitive) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงเด็กนักเรียน ในเรื่องความคาดหวังในความสำเร็จของเด็กนักเรียนแต่ละคน สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ การมีส่วนร่วมในหลากหลายเนื้อหา [วิชา]

ในมิติภาษา (Linguistic) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงเด็กนักเรียน ในเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) คุณภาพของการอ่าน ฟัง และพูดตลอดหลักสูตร และโอกาสสร้างสรรค์

ในขณะที่ครูปฐมวัยทำงานกับเด็กนักเรีน เขาจะต้องสะท้อน (Reflect) ถึงวิธีการที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกมิติ แม้ว่าในมิติพัฒนาการทางจิตใจ อาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร แต่ตามแนวโน้มเมื่อเร็วๆ นี้ แนวความคิดได้รับการตอกย้ำมากขึ้นผ่านการศึกษาด้าน จริยธรรม (Moral) และหลักความประพฤติ

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. ASCD Whole Child Initiative - http://www.ascd.org/whole-child.aspx(2013, October 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน