หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 25 : พัฒนาปรัชญาการศึกษา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การปฏิบัติงานของครูปฐมวัยมืออาชีพ ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษา (Philosophy of education) เป็นเสาหลักของแนวทาง (Guidepost) การสอนปรัชญาดังกล่าว เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับ (1) วิธีการที่เด็กพัฒนาและเรียนรู้ และ (2) วิธีการที่เด็กควรได้รับการสอน

อันที่จริง ปรัชญาการศึกษากำหนดแนวทางของการสอนในชีวิตประจำวัน โดยที่บางส่วน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาชีวิต สิ่งที่ครูปฐมวัยเชื่อมั่นเกี่ยวกับตัวเอง เกี่ยวกับผู้อื่น และเกี่ยวกับชีวิต เป็นปัจจัยกำหนดปรัชญาของการศึกษา ถ้าครูปฐมวัยมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับชีวิตฉันใด เขาก็มักจะมองเด็กในแง่ดีฉันนั้น

เมื่อครูปฐมวัยมีความคาดหวังสูงในตัวเด็ก เด็กก็มักจะประสบความสำเร็จในระดับสูง ความเชื่อและค่านิยมหลักในเรื่องการศึกษาและการสอน ได้แก่ สิ่งที่ครูปฐมวัยเชื่อมั่นในตัวเด็ก สิ่งที่ครูปฐมวัยคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิธีมองบทบาทของครูปฐมวัย และสิ่งที่คิดว่าครูปฐมวัยควรรู้ และทำได้

ครูปฐมวัยพัฒนาปรัชญาการศึกษา โดยอาศัยการอ่าน การสะท้อนกลับ (Reflect) การอภิปราย การเขียน และการประเมิน ในการอ่านนั้น ครูปฐมวัยจะอ่านหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตำราเรียน วารสาร และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ความคิดสำหรับปรัชญา ตัวอย่างเช่น ปรัชญาการศึกษาของ “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) 3 ท่าน ใน Lee County รัฐนอร์ท แคโรไลนา ดังต่อไปนี้

ลิซ่า ฮาวเวิร์ด (Lisa Howard) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือการให้เครื่องมือต่างๆ แก่เด็ก ที่จำเป็นต่อการบรรลุความสำเร็จ ผ่านการแนะแนวและการฟูมฟัก ครูปฐมวัย สามารถให้โอกาสเด็กเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมของเรา”

แคนเด็ซ โบลด้อร์น (Candace Bloedorn) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่า เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ ในฐานะผู้ให้การศึกษา ฉันหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อม ที่เด็กกล้าสี่ยงภัย และเผชิญกับความผิดพลาด แล้วเรียนรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ฉันหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และแรงจูงใจ (Motivation) ผู้เรียน ของศตวรษที่ 21 โดยเน้นหนักเทคโนโลยี และให้การสอนที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติได้”

ดอนน่า โทม้าส (Donna Thomas) ครูประถมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่า “เด็กทุกคนโดดเด่น (Unique) ไม่ซ้ำแบบใคร บทบาทของฉัน คือการอำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนรู้ ในขณะที่นำพาเด็กไปค้นหาตัวเอง (Self-discovery) ในสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การเจริญเติบโตทางร่างกาย [จิตใจ] สังคม การรับรู้ และอารมณ์ พร้อมกับสภาวะการยอมรับ ดูแลใส่ใจ สนับสนุน และปลอดภัย ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคน “เอื้อม” ไปถึงศักยภาพเต็มอัตรา”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. 2. Philosophy of education - http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_education (2013, October 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul