หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 27 : บทบาทใหม่ของครูปฐมวัย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทบาทของครูปฐมวัยทุกวันนี้ ได้แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ในอดีต แม้ว่ามาตรฐานของความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของนักวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงยังคงเหมือนเดิม แต่ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และบทบาทได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย (Contemporary) ดังนี้

  • ครูปฐมวัยในฐานะผู้นำ - ตามปรกติครูปฐมวัยรับผิดชอบโปรแกรมการสอนในชั้นเรียนอยู่แล้ว แต่บทบาทนี้ได้รับการตอกย้ำใหม่ให้มีความสำคัญยิ่งขึ้น อาทิ (1) วางแผนสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ (2) ทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ (3) ประเมินสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ และ (4) จัดแจงสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้ ทุกวันนี้การสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้และประสบผลสำเร็จของเด็ก
  • มาตรการการสอนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional teaching) - ครูปฐมวัย ต้องมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องสิ่งที่สอน เพื่อให้เด็กมีความรู้และทักษะเฉพาะ ในบริบทนี้ ครูปฐมวัยจะใช้เวลาในการสอนมากขึ้นและพยายามมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) ของการเรียนรู้
  • ความรับผิดชอบตามผลงาน (Performance-based) - ครูปฐมวัยทุกวันนี้ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าในอดีต ก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราวของการเน้นหนักเรื่องกระบวนการในโรงเรียน (Schooling process) ครูปฐมวัย จะพูดว่า “ฉันสอนเด็ก ให้รู้ . . . (วิธีการ)” แต่ปัจจุบัน ครูปฐมวัย จะพูดว่า “เด็กเรียนรู้ . . . (อะไร)” ซึ่งเน้นหนักกระบวนการเรียนรู้ของเด็กมากกว่า
  • การสอนการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - แม้ว่าการสอนการอ่าน เป็นความรับผิดชอบของครูปฐมวัยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่บทบาทการสอนของครูปฐมวัยทุกวันนี้ ได้ขยายออกไปมาก และรวมทั้งการเน้นหนักเรื่องคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • การเน้นหนักการประเมินผลและการสอนที่เชื่อมโยง - ทุกวันนี้ ครูปฐมวัยใช้ผลลัพธ์จากการประเมินผล ในการเรียน-การสอน การประเมินผลและวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการเรียน-การสอน
  • ความหมายใหม่ของการศึกษาที่เด็กเป็นศูนย์กลาง - ครูปฐมวัยสนับสนุนการศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง วิธีการนี้ จะช่วยให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสามารถบรรลุความสำเร็จได้สูง โดยมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของเด็กในองค์รวม (Whole child) ในทุกมิติ กล่าวคือ ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ การรับรู้ และภาษา

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Student-center learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Student-centred_learning (2013, October 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน