หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 28 : ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การบูรณาการของการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือน (Seismic) ในวงการวิชาชีพนี้ ครูปฐมวัยในอนาคต [อันใกล้] จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องศึกษาพิเศษมากขึ้น และพัฒนาทักษะในการรับมือกับการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน (Inclusive class) ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ที่จะเป็นบรรทัดฐานในวงการศึกษา

จำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย จึงต้องรวมทั้งยุทธวิธีการสอน (Instructional strategy) และความคิดที่ผนวกจากวงการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ บทบาทครูปฐมวัย ยังต้องให้แน่ใจว่า เด็กทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือไม่) ต้องได้รับบริการการศึกษาตามความจำเป็น

ดังนั้น ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ในวิชาต่างๆ ร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) สอนเด็กให้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ต้องมีคุณสมบัติหลากหลาย และบทบาทของครูปฐมวัยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ จึงต้องอุทิศเวลาและพลังงานที่จำเป็นต่อการ “เกาะติด” แนวหน้าของวงการ

จากจุดเริ่มต้น ไปสู่เส้นทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ครูปฐมวัย ต้องพัฒนาบรรดาทักษะดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
 • ให้การศึกษาและการดูแลเด็ก
 • ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน
 • สังเกต บันทึก และประเมิน เพื่อสนับสนุนเด็ก และครอบครัว
 • ใช้วิธีการพัฒนาที่ได้ประสิทธิผลตามวัย เชื่อมโยงกับเด็กและครอบครัว
 • ให้การศึกษาเด็กที่มีวัฒนธรรมต่างกัน
 • ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก
 • เทคโนโลยี
 • ใช้ความรู้เนื้อหาสร้างหลักสูตรที่มีความหมาย
 • พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
 • พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • ปรัชญาการสอน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย
 • ค่านิยมทางวิชาชีพ
 • ความรู้ของประวัติศาสตร์วิชาชีพ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. 21st Century School Teacher - http://edorigami.wikispaces.com/21st+Century+Teacher (2013, October 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน