หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 29 : ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้เต็มศักยภาพ (Full capacity) ครูปฐมวัยต้องมีความสามารถหลากหลาย (Multi-talented) และทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) โดยมีเด็กในองค์รวม (Whole child) เป็นศูนย์กลาง ดังนี้

 • ทุกมิติของพัฒนาการเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้
 • ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้กับเด็กและครอบครัว - วิธีการที่เหมาะสมตามวัยพัฒนาการเด็ก คือหัวใจของการเรียน-การสอน
 • ผู้นำการสอน (Instructional leader) - ครูปฐวัยเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก
 • การสอนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional instruction) - ครูปฐมวัยสอนความรู้และทักษะที่เด็กจำเป็นในแต่ละระดับ
 • การใช้เวลาสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ครูปฐมวัยใช้เวลาทั้งวันที่โรงเรียนในการสอน และสนับสนุนการเรียนของเด็ก
 • การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียน-การสอน - ครูปฐมวัยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงกับเด็ก ครอบครัว และชุมชน
 • ความรับผิดชอบต่อการเรียน-การสอน - ครูปฐมวัยสอนเพื่อการเรียนรู้ [ของเด็ก]
 • การให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) และครอบครัว - ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสุดของชีวิตเด็ก
 • การไม่หยุดเรียนรู้ - ครูปฐมวัยจะต้องรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความจำเป็นของการเป็นผู้นำในทุกวันนี้

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ของครู มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสำเร็จของเด็ก และความรู้ของเด็กจึงมักสะท้อนออกมาในรูปของคะแนนทดสอบ (Test) ดังนั้น ประสิทธิผล (Effectiveness) ของครูนั้น จึงมักจะวัดผลจากคะแนนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผล เป็นผลรวมของนานาปัจจัย ซึ่งต้องมีมาตรวัด (Measures) ที่หลากหลายในการประมวลผล จากการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้

 1. มีความคาดหวังสูงสำหรับเด็กทุกคน และช่วยเด็กในการเรียนรู้ ดังที่แสดงออกในผลทดสอบ ผลการประเมินครูปฐมวัย และผลการประเมินตนเอง
 2. สร้างผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อเด็กที่เป็นบวกในเชิงวิชาการ ทัศนคติ และสังคม อาทิ การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเลื่อนชั้นไปยังระดับถัดไป ประสิทธิผลของตนเอง (Self-efficacy)และพฤติกรรมร่วมมือ [กับผู้อื่น]
 3. ใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการวางแผน และจัดโครงสร้างโอกาสการเรียนรู้ ติดตามผลความคืบหน้าของเด็ก ปรับการสอนตามที่จำเป็น และประเมินการเรียนรู้ จากหลากหลายแหล่ง (Multiple sources) ด้วยกัน
 4. พัฒนาชั้นเรียนและโรงเรียนที่ให้คุณค่าแก่ความหลากหลาย (Diversity) และการมีจิตสาธารณะ (Civic mind)
 5. ร่วมมือกับครูปฐมวัยอื่นๆ ผู้บริหารโรงเรียน พ่อแม่ และนักวิชาชีพการศึกษา เพื่อแน่ใจว่า เด็กจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ และผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลว

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. 21st Century School Teacher - http://edorigami.wikispaces.com/21st+Century+Teacher (2013, October 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน