หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในฐานะมืออาชีพ ครูปฐมวัย จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นขั้นตอนการเจริญเติบโต ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และภาษา (Linguistic) ตั้งแต่เกิดจนอายุ 8 ขวบ พัฒนาการเด็กเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ครูปฐมวัยทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะรับบทบาทอะไร หรืออายุของเด็กที่สอนจะเป็นเท่าไร

ครูปฐมวัยมืออาชีพอาศัยความเข้าใจในลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และความจำเป็นของเด็กเล็ก (รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของอิทธิพลต่างๆ) ในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง (Healthy) ให้เกียรติ (Respectful) สนับสนุน (Supportive) และท้าทาย ความสามารถของเด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับอิทธิพลหลากหลาย ที่กำหนดผลลัพธ์ (Outcome) ในเวลาต่อมาของชีวิต อันได้แก่

  1. วัฒนธรรม(Culture) - ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มชน รวมทั้งคุณค่า (Value) พื้นฐาน ความเชื่อ ศาสนา เสื้อผ้า อาหาร และปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การกำหนดอาหารที่เด็กเล็กรับประทาน ชนิดการดูแลที่เด็กเล็กได้รับ (หรือมิได้รับ) จากพ่อแม่ และช่วยในการกำหนดว่า เด็กเล็กมีมุมมองและสนองตอบต่อโลกภายนอกอย่างไร?
  2. ภาษา (Language) - ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยเฉพาะในกรณีชนหมู่น้อย เด็กเป็นผู้สื่อสารให้สมาชิกในครอบครัวที่อาจอพยพมาจากที่อื่น เด็กมักเรียนรู้ภาษาใหม่ได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องทำหน้าที่สื่อสารแทนผู้ใหญ่ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
  3. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationship) - การเข้ากันได้กับเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล (อาทิ ครู) เป็นทักษะที่สำคัญพอๆ กับการเรียนรู้ให้อ่าน-ออกเขียนได้ น่าเสียดายที่เด็กมักไม่ค่อยได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ และแรงสนับสนุนที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบและกลมเกลียว (Harmonious)
  4. เศรษฐฐานะทางสังคม (Socio-economic) ของครอบครัว - ในสหรัฐอเมริกา เด็กที่อยู่ในความยากจน (Poverty) มีถึง 24% ของประชากรทั้งหมด ผลการวิจัยแสดงว่า เด็กดังกล่าวมักไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน และในชีวิต ครูมืออาชีพ (Professional) ที่สอนเด็กยากจน จึงต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก
  5. เด็กที่มีความบกพร่อง (Disabilities) [ทางร่างกายหรือจิตใจ] - ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 5.2% ของเด็กทั้งหมดในโรงเรียนรัฐ มีความบกพร่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และมีเหตุผลให้เชื่อว่า ตัวเลขดังกล่าว จะทวีสูงขึ้น เมื่อวิธีวินิจฉัยดีขึ้น เด็กที่มาอยู่ในสถานดูแล ก่อนวัยโรงเรียน (Pre-school) และระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ จึงต้องให้การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้ ด้วยความเอื้ออาทร

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, August 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน