หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 31 : ผลกระทบจากเศรษฐกิจและสังคม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตลอดวิถีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ความสำเร็จ [หรือล้มเหลว] ของเด็ก จะได้รับอิทธิพลอย่างยิ่งจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status: SES) ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัด 3 ตัวในวงกว้าง (แต่สัมพันธ์กัน) อันได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของพ่อแม่ (2) สถานะการทำงานของพ่อแม่ และ (3) รายได้ของครอบครัว

มาตรวัดแต่ละตัวมีผลกระทบที่แตกต่างกันไป แต่ก็บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว (Whole) ที่ทรงอิทธิพลต่อ (1) วิธีการที่เด็กได้รับการเลี้ยงดู (2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัว (3) สภาพแวดล้อมที่บ้าน ซึ่งเอื้อ (หรือไม่เอื้อ) อำนวยต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (4) ความเคร่งครัด (หรือไม่เคร่งครัด) ทางวินัย และ (5) การวางแผน (หรือไม่วางแผน) สำหรับอนาคตเด็ก ในเรื่องการศึกษาและการทำงาน

ไม่มีใครอยากเป็นคนยากจน แต่ในสังคมของเรา ก็เต็มไปด้วยเด็กยากจน แม้ว่าเราไม่สมควรจะ “ตราหน้า” (Label) เด็กคนใดในเรื่องความยากจน แต่เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่ตกงาน ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูง ที่จะผ่านประสบการณ์ของความยากจน ปราศจากที่อยู่อาศัย และลงเอยด้วยการถูกทารุณกรรม

ผลกระทบจากเศรษฐกิจและสังคม คือการแผ่กระจาย (Cascade) ความยากจนไปทั่วประเทศ ทำให้เด็กจำนวนมากต้องไปอยู่กับปู่ย่าตายายในชนบท ในขณะที่พ่อแม่ต้องเดินทางไปทำงานในแดนไกล มีอุปสรรคมากมายต่อการเลี้ยงดูโดยญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ ซึ่งไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยงเด็กให้ถูกวิธี ในชั่วอายุคนของโลกที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

ความยากจนในตัวเมือง โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ก็เป็นปัญหาของสังคมไม่น้อย พ่อแม่ที่ “หาเช้า กินค่ำ” ย่อมไม่มีเวลาให้ลูกอย่างเพียงพอ เด็กต้องลงเอยด้วยการก่ออาชญากรรม (Delinquency) เด็กที่สามารถไปโรงเรียน ก็มักเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนครูไม่เพียงพอ ครูเองก็มักขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม หรือขาดประสบการณ์

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษา ชาวอเมริกัน กล่าวว่า “สิ่งที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดต้องการให้ลูก . . . ต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการให้เด็กทุกคน

” ความท้าทายของเศรษฐกิจและสังคม มิใช่เป็นเพียงปัญหาหนัก (Monumental) ระดับชาติ แต่เป็นปัญหาระดับนานาชาติด้วย ครูปฐมวัยไม่สามารถมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อเด็กที่อยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว จึงต้องค้นหาทุกโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กมิได้ถูกละเลย หรือทิ้งให้อยู่เบื้องหลัง

เราได้รับข้อมูลมากมายผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับความยากจนของครอบครัวและเด็ก ครูปฐมวัยจำต้องรักษาจิตวิญญาณ (Spirit) และทัศนคติที่มองโลกในแง่บวกว่า จะรับมืออย่างไรกับเด็กของชาติในสถานการณ์ลำบาก โดยให้การสนับสนุน (Advocacy) เด็กและครอบครัว ให้ได้รับบริการและโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือเด็กแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. John Dewey - http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey (2013, November 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน