หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 32 : ผลกระทบจากเศรษฐกิจและสังคม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียน แต่การพยากรณ์อนาคตอันใกล้แสดงว่า เศรษฐกิจไม่สู้จะสดใสนัก ในขณะที่ปัญหาสังคมยังคงรุมเร้าต่อไป โดยที่เด็กจำนวนมากจะมีพ่อแม่ที่ตกงานทั้งคู่ จึงอาจคาดการณ์ได้ว่า เด็กจำนวนมากจะชะลอการเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล ส่วนเยาวชนก็จะหางานได้ยากขึ้น

นักวิจัยเชื่อว่า ผลกระทบของจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นในโรคอ้วน การฆ่าตัวตาย และการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ดังต่อไปนี้ จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปในอนาคต

  • เมื่อจำนวนครอบครัวที่ตกอยู่ในกลุ่มยากจนเพิ่มขึ้น จำนวนเด็กที่จะถูกทอดทิ้งก็มีมากขึ้นเช่นกัน การเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนดังกล่าว คงไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับเด็กจากครอบครัวที่มั่งคั่งกว่า สภาวะเศรษฐกิจและสังคมบีบคั้นให้เด็กจำนวนมากเกิดมาพร้อมกับความไม่เท่าทียมกัน (Inequality at birth)
  • การชะลอการเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล จะทำให้เด็กที่เข้าสู่โรงเรียนเป็นครั้งแรกในระดับประถมศึกษา ล้าหลังเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากโรงเรียนอนุบาล
  • เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนช้า การเรียนรู้จะตามไม่ทันเพื่อน ศักยภาพของการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) จะลดลง อุปสรรคความสำเร็จ (Achievement gap) จะทำให้เด็กย่อท้อต่อการเรียน จนในที่สุด มักลงเอยด้วยการออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร (Drop out)
  • ผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศชาติ อาจบั่นทอนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างเด็กให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในอนาคตอันใกล้ และในตลาดโลกในที่สุด เพื่อรองรับยุคโลกาภิวัตน์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21

[รัฐบาลไทยได้ทุ่มงบประมาณในการสนับสนุนความพยายามปฏิรูปการศึกษาใน 15 ปีที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์เท่าที่ปรากฎ ยังไม่สามารถพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยเฉพาะเมื่อ “สภาเศรษฐกิจโลก” (World Economic Forum : WEF) ได้รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรั้งท้าย ต่อจากประเทศเวียดนามซึ่งอยู่อันดับ 7 และกัมพูชาอยู่อันดับ 6 ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า การจัดการศึกษาของไทยยังอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจ ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก เพราะคะแนนหลายตัวชี้วัดมีความน่าเป็นห่วง . . .

. . . ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 148 ประเทศ กลุ่มอาเซียนมี 10 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 มา 2 ประเทศ คือ ลาวและพม่า โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน (1) คุณภาพระบบการศึกษา (2) คุณภาพการสอนคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (3) คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน (4) อัตราการเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษา (5) อัตราการเข้าเรียนต่ออุดมศึกษา (6) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน (7) การพัฒนาและการฝึกอบรมแรงงาน (8) การใช้ประโยชน์ของระบบการวิจัยเฉพาะทาง (9) คุณภาพประถมศึกษา และ (10) อัตราการเข้าเรียนประถมศึกษา]

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. ‘จาตุรนต์’ รับการศึกษาไทยห่วย ลั่นขอเวลา 2 ปีแก้ไขอันดับดีขึ้น - http://www.naewna.com/local/67363 (2013, November 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน