หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 33 : ครูปฐมวัยตอบโจทย์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครูปฐมวัย ในสหรัฐอเมริกา ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อเด็กนักเรียนและครอบครัว ดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมการศึกษาสำหรับพ่อแม่ในชุมชน - ช่วยให้มั่นใจได้ว่า เด็กทุกคนพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในวัยก่อนเข้าโรงเรียนและเมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล โครงการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเยี่ยมถึงบ้าน การให้การศึกษาแก่พ่อแม่ในชั้นเรียน และการเชื่อมโยงครอบครัวกับสวัสดิการของรัฐ อาทิ การดูแลสุขภาพ โปรแกรมอาหารในรูปแบบสแตมป์ คูปอง และตั๋วแลก ตลอดจนเงินอุดหนุน อาทิ ค่าน้ำค่าไฟ
  • การศึกษาของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน - โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นโปรแกรมเต็มวัน ที่มีคุณภาพสูง และครอบคลุม (Universal) เด็กทุกๆ คน ผ่านกลไกของชุมชน เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
  • การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเด็กเล็กจนถึงเด็กโต - กล่าวคือ ตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียน จนถึงมัธยมศึกษา ผ่านกองทุนต่างๆ ที่มีโปรแกรมให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • การให้บริการเต็มวันตลอดปี - พ่อแม่ต้องการบริการดังกล่าวสำหรับลูก เพราะสอดคล้องกับตารางทำงาน และวิถีชีวิตของตน พ่อแม่ที่ต้องทำงานทั้งคู่มักประสบปัญหาสถานดูแลลูก เมื่อเด็กไม่ได้อยู่ในโรงเรียน นอกจากนี้ พ่อแม่ยังเชื่อมั่นว่าการให้บริการเต็มวันตลอดปี ช่วยการเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้น
  • ความพร้อมของโรงเรียน - คาดว่า จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบ (Design) ให้รองรับครอบครัว จะทวีขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ทักษะของการเป็นพ่อแม่ (Parenting skills) และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พ่อแม่เตรียมความพร้อมให้ลูกในการเข้าเรียน ครูปฐมวัยในฐานะมืออาชีพมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ตรียมความพร้อมดังกล่าว เป็นส่วนของการให้บริการเด็กปฐมวัยที่นับวันจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น
  • การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) แต่เยาว์วัย - เป็นที่รับรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า การอ่านออก-เขียนได้ เป็นบทบาทสำคัญในโรงเรียน และความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น ทุกวันนี้มีการตอกย้ำการสอนทักษะครูปฐมวัย ให้นักเรียนอ่านออก-เขียนได้ ในโปรแกรมเด็กเล็ก

บทบาทสำคัญหนึ่งของครูปฐมวัย ในโปรแกรมเด็กเล็กทุกวันนี้ คือการสร้างความมั่นใจว่า เด็กทุกคนมีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูง เมื่อย่างก้าวเข้าสู่โปรแกรมโรงเรียนอนุบาล การเตรียมความพร้อมยังเกี่ยวข้องกับการสนองตอบความจำเป็นขององค์รวม (Whole) ในตัวเด็ก กล่าวคือ ทั้งด้านวิชาการ สังคม ภาษา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ปรัชญา (Tenet) ขององค์รวมในเด็ก คือการให้เด็กแต่ละคนเข้าสู่โรงเรียน ด้วยวิถีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งร่างกายและอารมณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับโรงเรียน และชุมชนที่กว้างออกไป สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ส่วนบุคคล ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ให้การดูแล และได้รับการท้าทายทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นไป และการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา [ที่แข่งขันได้] ในยุคโลกาภิวัตน์

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Whole Child - http://www.wholechildeducation.org/about (2013, November 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน