หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 34 : อุปสรรคความสำเร็จ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่อง สาเหตุของอุปสรรคในความสำเร็จของเด็กชนกลุ่มน้อย (Minority) ผิวดำจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ กับเด็กผิวขาวจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง (Middle-class) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยตีพิมพ์เป็นรายงานชื่อ “โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมกัน” (Equality of Educational Opportunity)

ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] ความสำเร็จ (Achievement gap) มักเกี่ยวเนื่องกับความยากจน อุปสรรคดังกล่าวในบรรดาเด็กนักเรียน เป็นผลมาจากระดับรายได้ (Income level) ของครอบครัวที่แตกต่างกัน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีระดับรายได้ต่ำ จะล้าหลังในการเรียนรู้ถึง 2 ปี เมื่อเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกัน ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีกว่า

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) จากครอบครัวยากจน มักได้คะแนนในการประเมินการรับรู้ (Cognitive assessment) ที่ต่ำกว่า มีแนวโน้มด้านสุขภาพที่ด้อยกว่า และมักไม่ได้รับคะแนนสูงในเรื่องพฤติกรรมเชิงบวก (Positive behavior) ทั้ง ณ อายุ 9 เดือน และ ณ อายุ 24 เดือน

อุปสรรคความสำเร็จจากระดับรายได้ (Income achievement gap) มักปรากฏในช่วงปฐมวัย แล้วดำเนินต่อเนื่องตลอดชีวิตของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ อุปสรรคความสำเร็จ ยังเป็นผลสะท้อนของความแตกต่างทางเพศ (Gender) และความแตกต่างในระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่ (Maternal education) อีกด้วย

เด็กนักเรียนจากครอบครัวที่ยากจน มักทำคะแนนสอบได้ต่ำ เมื่อสำเร็จการศึกษา ก็ไม่สามารถได้งานที่มีรายได้สูง จึงอยู่ใน “วนเวียนตลอดกาล” (Perpetuation) ของอุปสรรคความสำเร็จ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ส่วนบุคคล (Individual outcomes) ผลการวิจัย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในโรงเรียนของเด็กปฐมวัย กับอัตราการสำเร็จมัธยมศึกษา ในเวลาต่อมา

อิทธิพลดังกล่าวยังมีผลต่อเนื่องไปถึงการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จนสำเร็จได้ปริญญาบัตร แล้วออกไปทำงานในที่สุด เด็กที่ด้อยการศึกษา มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกจับคุมขัง (Incarcerated) สูบบุหรี่จัด เป็นโรคอ้วน (Obesity) ไม่ทำประกันชีวิต [เพราะฐานะยากจน] และไม่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การศึกษาของผู้เป็นแม่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งทรงอิทธิพลต่ออุปสรรคความสำเร็จ เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะของแม่ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา เด็กดังกล่าวมักทำคะแนนได้ต่ำกว่าในการวัดผลการรับรู้ และพฤติกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับลูกของแม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เด็กกลุ่มแรกมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่ด้อยกว่า และความผูกพันที่มั่นคง (Secure attachment) กับแม่น้อยกว่าเด็กกลุ่มหลัง ความแตกต่าง (Disparities) ดังกล่าว มีผลกระทบน้อยในเด็กเล็ก ณ อายุ 9 เดือน แต่จะทวีนัยสำคัญของความแตกต่างเป็นผลกระทบปานกลาง เมื่อเด็กเติบโตขึ้น และผลกระทบมาก ณ อายุ 24 เดือน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Achievement gap - http://en.wikipedia.org/wiki/Achievement_gap (2013, November 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน