หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 4 : สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเด็กเล็ก อันที่จริงแล้ว ครอบครัวและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญสุดของชีวิตเด็กเล็ก ครูปฐมวัยจึงต้องเกี่ยวข้อง ทำงานด้วย และสนับสนุน (Advocate) พ่อแม่และครอบครัวเด็กเล็ก โดยการเรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของครอบครัวและชุมชนที่เด็กเล็กอาศัยอยู่

ความร่วมมือของครูปฐมวัยกับครอบครัว ยังรวมถึงการสนับสนุนและให้อำนาจ (Empower) แก่ครอบครัวและชุมชนในการตัดสินใจประเด็นสำคัญๆ นอกจากนี้ครูปฐมวัย ยังต้องรู้ว่าจะมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กในทุกแง่มุมอย่างไร?

สิ่งสำคัญคือการให้การให้เกียรติ (Respectful) แก่เด็กเล็กและครอบครัว ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง นั่นหมายความว่า ในทางปฏิบัติ ครูปฐมวัยต้องใช้ความรู้และทักษะในพัฒนาการของเด็กเล็ก และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาการของเด็กเล็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • คุยกับพ่อแม่ของเด็กเล็กที่มีข้อจำกัดในเรื่องอาหาร (Diet restriction) เพื่อกำหนดอาหาร ที่ยอมรับกันได้ เพื่อให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมโภชนาการ (Nutrition) ในชั้นเรียน
  • พยายามเข้าใจภาษาท้องถิ่นของเด็กเล็ก ที่ใช้กันภายในครอบครัว ให้เด็กเล็กสอนบางคำแก่เด็กเล็กอื่นๆ ในชั้นเรียน อาทิ การนับวันของปฏิทิน ในภาษาต่างๆ
  • ค้นหาและเรียนรู้วิธีการเลี้ยงดูเด็กเล็กในครอบครัว ซึ่งอาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้อื่น อาทิ กิจวัตรประจำวัน การขับถ่าย (Toileting) และปัญหาพฤติกรรมของเด็กเล็กที่บ้าน

สมาคมการศึกษาของเด็กเล็ก (National Association for the Education of Young Children : NAEYC) ได้พัฒนาแนวทาง ผ่านจุลสาร (Booklet) 9 ฉบับ กำหนดให้ครูปฐมวัย ทำงานร่วมกับครอบครัวเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความคืบหน้าของพัฒนาการ และวิถีการเรียนรู้ (Learning style) ของเด็กเล็ก โดยฉบับล่าสุดคือ จุลสารฉบับปรับปรุงในปี พ .ศ. 2551 ซึ่งกำหนดมาตรฐานของ NAEYC ในเรื่องการรับรองคุณภาพ (Accreditation) ของโปรแกรมการศึกษาของเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของแนวทางยังขยายไปครอบคลุมการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยการสนับสนุนและการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพแก่ครอบครัว ครูปฐมวัยต้องมีส่วนปันความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเล็ก ในทั้งสองกรณี

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Families and Community Relationships - http://www.naeyc.org/store/node/401 [2013, August 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน