หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 42 : ภาวะอ้วนเกิน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้รายงานในภาพรวมว่า จำนวนผู้มีภาวะอ้วนเกิน ได้เพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2547 ดังนั้น คาดว่า ในปัจจุบันประชากรไทยมีภาวะอ้วนเกินเพิ่มขึ้นเป็น 10 - 12 ล้านคน หรือเกือบ 1 คนในทุกๆ 6 คน สถิติการสำรวจสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักเทียบกับส่วนสูง พบว่า ภาวะอ้วนเกินในเด็กอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ ได้เพิ่มขึ้น จาก 5.8% ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 7.9% ในปี พ.ศ. 2544

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะอ้วนเกิน (Obesity) เกิดจากหลากหลายปัจจัย อันได้แก่ การลดกิจกรรมทางกายภาพ และการกินอาหารที่มีไขมันและแป้งมากขึ้น เด็กจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ในขณะที่โรงเรียนบังคับให้มีชั่วโมงพลศึกษาน้อยลง เมื่อเด็กเติบโตขึ้น

บรรดาร้านอาหาร ก็มีการส่งเสริมการกินอาหารมื้อใหญ่ โดยเฉพาะการกินได้ไม่จำกัด (All you can eat) และอาหารส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยไขมันและแป้งในปริมาณมาก การวิจัยพบว่า การโฆษณาอาหาร มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนเกินในเด็ก ครูปฐมวัยจึงต้องทำตนเป็นตัวอย่าง (Role model) แก่เด็กในเรื่องการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy habits) ดังต่อไปนี้

  • ให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ในเรื่องโภชนาการ (Nutrition) - สิ่งที่ลูกกิน (หรือไม่กิน) มีบทบาทสำคัญต่อวิธีที่เขาเติบโต พัฒนา และเรียนรู้ อาหารก็มีบทบาทอันทรงพลังในการกำหนดความกระตือรือร้นของเด็ก ในส่วนรวมของกิจกรรมในชั้นเรียน
  • ส่งเสริมให้พ่อแม่จัดอาหารเช้าให้ลูกกิน - รวมทั้งโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียน ผลการวิจัยแสดงว่า การกินอาหารเช้าของเด็กนักเรียน ช่วยปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญ แล้วยังทำให้เด็กนักเรียนตื่นตัว (Alert) มีสมาธิ และทำคะแนนทดสอบมาตรฐาน (Standardized) ได้ดีขึ้นทั้งในการอ่าน และการคำนวณ
  • ให้คำแนะนำพ่อแม่ [ที่ใจอ่อน] ให้ดึงปลั๊กโทรทัศน์ออก - การชมโทรทัศน์ระหว่างกินอาหาร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะอ้วนเกิน เพราะลูกจะมีแนวโน้มกินอาหารจานด่วน (Fast food) ของขบเคี้ยว (Snack) ที่มีแป้งและไขมันสูง และขาดกิจกรรมทางกายภาพ
  • ให้เด็กมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารในชั้นเรียน - แล้วพูดถึงคุณค่า (Value) ทางโภชนาการของอาหาร จากนั้นรู้จักประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และเนื้อหาวิชา (Content) อื่นๆ ในกิจกรรมดังกล่าว
  • บูรณาการการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) กับกิจกรรมทางโภชนาการ - โดยการอ่านฉลากแล้วอภิปรายเพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนรับรู้ และคิดเกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการ ตัวอย่างเช่น จำนวนแคลอรีที่ให้พลังงาน ไขมันและน้ำตาลที่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อร่างกาย และโปรตีนที่จำเป็นโดยเฉพาะในเวลาเช้า
  • สร้างโอกาสของการออกกำลังกาย และกิจกรรมทางกายภาพ ทุกๆ วัน - โดยต้องเข้าใจว่า “สุขภาพจิตที่แข็งแรง อยู่ในเรือนร่างของสุขภาพกายที่แข็งแรง เท่านั้น”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Obesity - http://en.wikipedia.org/wiki/Obesity [2013, November 28].
  3. Obesity on the increase in Thailand - http://www.thaizer.com/food/obesity-on-the-increase-in-thailand/ [2013, November 28].
  4. Prevalence of obesity in Thailand - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19656310 [2013, November 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน