หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 44 : การสอนภาษาที่ 2 (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนภาษาที่2

ครูปฐมวัยที่เคยพยายามเรียนภาษาที่ 2 จะเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เด็กที่ต้องเรียนภาษาที่มิได้มาแต่กำเนิดหรือภาษาแม่ (Mother’s tongue) เพราะตนเองก็เคยมีประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว (Frustration) ในความพยายามสื่อสารให้เข้าใจ (Comprehension) และการออกเสียง (Pronunciation)

เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งทวีความยากในการเรียนภาษาที่ 2 อย่างไรก็ตาม จูดิต เลสโซ-เฮอลี่ (Judith Lessow-Hurley) ผู้ประพันธ์หนังสือชื่อ “พื้นฐานการสอนสองภาษา” (Foundations of Dual Language Instruction) ได้ให้คำแนะนำครูปฐมวัย ที่ต้องสอนภาษาที่ 2 ให้ใช้ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาเนื้อหาตามหัวข้อหลัก (Theme) - การสอนซ้ำๆ (Repetition) ของคำศัพท์ (Vocabulary) และแนวความคิด (Concept) เพื่อตอกย้ำการใช้ภาษาและความคิด (Idea) ทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหา (Content) ได้ดีกว่า โดย . . .

 • จัดให้มีกำแพงคำ (Word wall) หรือคลังคำ (Word bank) สำหรับเด็กได้แสดงคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อหลักที่กำลังเรียนอยู่ ใช้รูปภาพในการอธิบายคำศัพท์เมื่อมีโอกาส
 • จัดให้มีความหลากหลายของประสบการณ์ในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในบริบทของหัวข้อหลัก
 • รวบรวมทักษะความคิดในระดับสูงขึ้น (Higher-order thinking skills) อาทิ การประเมิน การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ สำหรับเด็กในการขบคิดและแก้ปัญหา

2. ใช้เครื่องช่วยที่มองเห็น (Visual aids) และกิจกรรมการลงมือทำ (Hands-on) ในการสอน เด็กจะเก็บรักษาข้อมูลได้ดีกว่า หากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 • ใช้สิ่งบอกเป็นนัยที่มองเห็นได้ (Visual cue) อาทิ รูปภาพ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • ให้เด็กสร้างบัตรคำ (Flash card) สำหรับคำศัพท์ต่างๆ ที่เรียนในชั้น
 • สนับสนุนให้เด็ก ใช้โปรแกรมและหนังสือคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ซีดี (CD = Compact disk) และ DVD (DVD = Digital video)
 • ใช้เครื่องมือวัดผล (Rubrics) ด้วยรูปภาพ เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่ได้รับการคาดหวัง
 • สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้จากตัวอย่าง (Illustration) การจัดแจงให้เหมาะสม (Manipulative) และประสบการณ์ ซึ่งบอกเป็นนัยความหมาย [คำศัพท์] และสนับสนุนพัฒนาการทางภาษา
 • สร้างโอกาสให้เด็กพูดเกี่ยวกับสิ่งของที่น่าสนใจ มีแรงจูงใจ ตื่นเต้น และ [ข้อสำคัญต้อง] สนุกสนาน

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. The foundations of dual language instruction - http://www.activeschoolsasap.org/node/197 [2013, December 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน