หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 45 : การสอนภาษาที่ 2 (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนภาษาที่2

3. ใช้กิจวัตร (Routine) ในการตอกย้ำภาษา - โดยเป็นกิจวัตรในชั้นเรียน ที่ปฏิบัติซ้ำๆ เพื่อให้เด็กผูกภาษากับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก กิจวัตรทำให้เด็กมีระดับความมั่นใจ (Comfort) ในการเรียนรู้ภาษาใหม่ เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งที่ได้รับการคาดหวัง การเรียนรู้ภาษาใหม่จะง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นกิจวัตรตอนเช้า ด้วยการนับจำนวนเด็กที่อยู่ในชั้นเรียน เข้าใจวันของเดือน และพูดคุยเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ

  • ใช้การอ่านให้เกิดความใจ ด้วยรูปภาพ ท่าทาง (Gesture) และเสียงเล่นละคร (Dramatic voice) ในการสื่อความหมาย
  • จัดให้มีการบอกบท (Script) สำหรับการแสดงออก [เหมือนการเล่นละคร] โดยผูกภาษากับเนื้อหา (Content) แทนที่จะพยายามสอนภาษาที่ 2 อย่างโดดๆ (Isolation) ตัวอย่างเช่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในการ “เล่นบท” (Role play) ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ เข้าแถว เดินไปโรงอาหาร พักผ่อน หรือเที่ยวสวนสัตว์ รวมทั้งการสอนกรอบภาษา (Language frame) ที่มีประโยชน์ [ต่อชีวิตประจำวัน] อาทิ “เธอช่วยฉันหาห้องน้ำหน่อยซี”
  • ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาที่เด็กใช้ในสนามเด็กเล่น กับภาษาวิชาการ (Academic) ที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จในโรงเรียน ครูจำเป็นต้องตระหนักและรองรับ “สนับสนุน” (Scaffold) ภาษาวิชาการ ตัวอย่างเช่น ก่อนจะให้เด็กเล่าเรื่องราว ควรสอนคำว่า “เริ่มต้น” “แล้วก็” และ “หลังจากนั้น”

4. ให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเด็กเจ้าของภาษาที่ 2 ผ่านการร่วมมือเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Cooperative learning group) ซึ่งประกอบด้วยเด็กที่มีความสามารถทางภาษาที่คละกัน (Mixed) เพื่อให้เด็กมีเนื้อหาอย่างมีความหมาย ในการเรียนภาษาที่ 2

  • กลุ่มดังกล่าว เป็นแบบอย่างของบทบาท (Role model) ของปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนภาษาที่ 2 เนื่องจากเป็นการสร้างบริบท (Context) ให้เด็กนักเรียนมีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดที่มีประสิทธิผลสูง ในขณะเดียกันการทำงานเป็นคู่ (Pair work) ก็เป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ เพราะการเรียนรู้เป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ภาษาที่ดี ย่อมมิใช่ความเงียบที่ปราศจากปฏิสัมพันธ์
  • ทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งที่สนุกสนาน - ครูปฐมวัย ย่อมเข้าใจว่า เด็กไม่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่เพราะคิดว่าต้องการเป็นนักโต้วาทีระดับชาติเมื่อเติบโตขึ้น แต่เพราะเขาต้องการพูด มีเพื่อน และทำในสิ่งที่เด็กๆ เขาทำกัน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The foundations of dual language instruction - http://www.activeschoolsasap.org/node/197 [2013, December 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน