หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 46 : การสอนภาษาที่ 2 (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนภาษาที่2

5. ยอมให้เด็กใช้ภาษาใบ้ (Non-verbal) ในการสนองตอบ

  • ยอมให้เด็กแสดงความรู้และความเข้าใจ (Comprehension) ในหลากหลายทางเลือก (Alternatives) ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยที่ขอให้เด็กชูป้ายกระดาษแข็งพร้อมคำว่า “อมยิ้ม” (Lollipop) ที่ด้านหนึ่งเป็นสีเขียว และอีกด้านหนึ่งเป็นสีแดง เพื่อสื่อคำตอบต่อคำถามว่า “ใช่” กับ “ไม่ใช่” ตามลำดับ
  • ยอมให้เด็กวาดรูปภาพที่แสดงความเข้าใจ โดยสามารถอธิบายให้กลุ่มย่อยเข้าใจ ตามคำกล่าวที่ว่า รูปภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งพันคำ (A picture is worth 1,000 words!)
  • ยอมรับการสนองตอบที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดยยอมรับรูปแบบการใช้ภาษาของเด็ก และการสื่อสารผ่านในทางปฏิบัติที่ใช้อยู่เป็นประจำ แต่อาจปรับเปลี่ยนคำตอบ (Paraphrase) ให้ได้รูปแบบมาตรฐานของภาษาใหม่

6. ใช้เทคโนโลยี - ครูปฐมวัย สามารถใช้เทคโนโลยีรองรับสนับสนุน (Scaffold) การสอนภาษาที่ 2 โดยที่เทคโนโลยี ทำให้เด็กสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (Student centered) ครูปฐมวัยสามารถมุ่งเน้น (Focus) ที่เทคโนโลยี โดยการ

  • ใช้ iPod เป็นเครื่องบันทึกเสียง แล้วเปิดให้เด็กได้ยินตนเองพูดและอ่าน จะทำให้เด็กมีแรงจูงใจที่ในการเรียนรู้ภาษาที่ 2
  • นักพัฒนาภาษาอังกฤษ [เป็นภาษาที่ 2] เอมี เวเก็นเนอร์ ทากานาชิ (Amy Wegener Tagansshi) กล่าวว่า “เทคโนโลยีใดๆ ย่อมช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่มีโครงสร้างหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-one structure) ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ . . . ซอฟต์แวร์ เครื่องมือออนไลน์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้เด็กได้รับทักษะภาษาขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้จริงในสังคม เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันในการฟังและมิได้มีปฏิสัมพันธ์กับภาษามากนัก แต่เทคโนโลยีสามารถผสมผสาน เรียกร้องความสนใจของเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วม ในวิถีทางที่ไม่อาจทำได้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom)

7. ยอมรับ จรรโลงรักษา (Preserve) และให้เกียรติวัฒนธรรมของเด็ก

  • สนับสนุนให้เด็กจรรโลงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ (Identity) ทางวัฒนธรรมของเขาในขณะที่เรียนรู้ภาษาที่ 2
  • ให้เด็กแสดงชาติกำเนิดของเขาเองบนแผนที่โลก แล้วให้เขาเล่าและเขียนเรื่องราวของเขา และของครอบครัว อย่างน่าภาคภูมิใจ

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The foundations of dual language instruction - http://www.activeschoolsasap.org/node/197 [2013, December 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน