หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 47 : การสอนในชั้นเรียนคละ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนในชั้นเรียนคละ

ทิศทางของนโยบายการศึกษาปฐมวัยในภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียนคละ (Inclusive classroom) กล่าวคือ เด็กที่บกพร่อง (Disability) [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ได้รับการสนับสนุนในชั้นเรียนการศึกษาทั่วไปที่เหมาะสมตามวัยในโรงเรียน

เด็กจะได้รับการสอนพิเศษ (Specialized instruction) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ ภายในบริบทของหลักสูตรหลัก (Core curriculum) และกิจกรรมทั่วไป เมื่อครูปฐมวัย สนับสนุนปรัชญาของชั้นเรียนคละ เขาต้องสามารถวางแผน และสนองตอบความต้องการของเด็กแต่ละคน

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ จะต้องมีการจัดระเบียบในชั้นเรียน ครูปฐมวัยที่เข้าใจทุกแง่มุม (Aspect) ของชั้นเรียน สามารถประเมิน (Evaluate) ลงมือปฏิบัติ (Implement) และดัดแปลง (Modify) ชั้นเรียน ให้อยู่ในสภาวะการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) ดังต่อไปนี้

  • ตารางการเรียน (Schedule) ที่คงเส้นคงวา (Consistent) ทำให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย (Secure) และเพิ่มความแน่นอนในการคาดคะเน (Predictability) ของสภาพแวดล้อม ตารางที่เห็นได้ชัด (Visual) ซึ่งได้รับการทบทวนเป็นรายวัน จะเป็นประโยชน์แก่เด็กทุกคน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องมีตารางเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะหากต้องมีนักบำบัด (Therapist) คอยให้ความช่วยเหลือ
  • กิจวัตร (Routine) สำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวัน และการจัดตารางสำหรับกิจกรรมเฉพาะ ณ เวลาเดียวกันทุกๆ วัน หรือวันเดียวกันทุกๆ สัปดาห์ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่ต้องการรู้ล่วงหน้า (Stability) ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • หลักสูตรในชั้นเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคน มิได้หมายความว่า เด็กแต่ละคน จะทำสิ่งที่เหมือนกันทุกวัน หลักสูตรที่ดีต้องรวมกิจกรรมที่สามารถดัดแปลง และปรับเปลี่ยน (Adapt) ให้ตอบสนองความจำเป็นของเด็กแต่ละคน
  • การบริหาร (Management) ชั้นเรียน - ครูปฐมวัยต้องส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม (Appropriate) ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดี (Misbehavior) ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการวางแผนการบริหารในเชิงบวก ที่จะรับมือกับทักษะที่บกพร่อง (Skills deficit) ของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กไม่สามารถคบหาสมาคมกับเพื่อน หรือไม่ได้รับการยอมรับ ส่วนแรงจูงใจที่บกพร่อง (Motivational deficit) เป็นเรื่องของความไม่เต็มใจ หรือปราศจากความร่วมมือในทักษะที่เด็กมีอยู่ตามความเหมาะสมของวัย ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนไม่เต็มใจหรือลังเลที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ เปรียบเทียบกับเด็กที่ปราศจากแรงจูงใจในการควบคุมตนเองและอาจมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว (Aggressive) และผลักดัน (Intrusive)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 (2013, December 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน