หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 48 : การสอนในชั้นเรียนคละ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนในชั้นเรียนคละ

นอกจากนี้ ครูปฐมวัยยังต้องมีการจัดระเบียบในชั้นเรียนคละ (Inclusive classroom) ดังต่อไปนี้

  • รวมกลุ่ม (Grouping) - ชั้นเรียนคละ อาจรวมกลุ่มเด็กที่มีความสนใจคล้ายกัน (Homogenous) หรือแตกต่างกัน (Heterogeneous) ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ครูปฐมวัยต้องแสดงความคาดหวังอย่างเด่นชัด ทางพฤติกรรมและวิชาการจากนักเรียนแต่ละคน ขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็ก
  • จัดแจงทางกายภาพ (Physical arrangement) - ในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย การจัดกลุ่มโต๊ะ 4 ตัว [เข้าหากัน] เป็นโอกาสให้นักเรียนที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ถูกจัดอยู่ในกลุ่มด้วย ครูปฐมวัยสามารถเดินจากกลุ่มเด็กคนหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ง่ายดาย นอกจากนี้ กระบวนการสังคม (Socialization) ความร่วมมือ และการทำงานเป็นกลุ่ม จะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมที่สุด (Optimal)
  • กฎเกณฑ์ (Rule) - ควรระบุในเชิงบวก จำกัดจำนวนให้น้อย ปฏิบัติตามได้ วัดผลได้ และประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมเท่านั้น ไม่ควรระบุประเด็นทางวิชาการ หรือการงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่มีความบกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] อย่างไม่เป็นธรรม
  • การบอกเป็นนัย (Cue) ระหว่างกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบอกเป็นนัยทางวาจา (Verbal) อาทิ 5 นาทีก่อนสิ้นชั่วโมงเรียน การบอกเป็นนัยทางการเห็น (Visual) อาทิ ตารางภาพ การบอกเป็นนัยทางการได้ยิน (Auditory) อาทิ การตั้งเวลา และการสรรเสริญเยินยอหลังเสร็จสิ้นงาน

ครูปฐมวัยที่เตรียมการล่วงหน้าสำหรับเด็ก จะสามารถจัดให้สนับสนุน และสอนสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กได้ดีกว่าครูปฐมวัยที่มิได้มีการเตรียมการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อตกลงกันในทางปฏิบัติถึงแบบอย่าง (Template) ของการสอนในชั้นเรียนคละ

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ครูปฐมวัยต้องเชื่อในการเตรียมตัวเด็กที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสังคมเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับเด็กที่มีภูมิหลัง ความสามารถ หรือความบกพร่อง [ทางร่ายกายหรือจิตใจ] ที่แตกต่างและหลากหลาย

ฝ่ายเด็กปฐมวัย (Division for Early Childhood : DEC) ของสภาเด็กพิเศษ (Council for Exceptional Children : CEC) และสมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็ก (National Association for the Education of Young Children : NAEYC) ในสหรัฐอเมริกาส่งเสริมให้ชั้นเรียนคละ เป็นบริการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ในอดีต เด็กที่มีความบกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] มักถูกแยกกลุ่มให้อยู่ในบ้านต่างหาก (Group home) อยู่ในโรงเรียนเฉพาะ ซ่อนเร้นจากสายตาสาธารณชน และถูก “ตราหน้า” ว่า เป็นเด็ก “โง่เขลา เบาปัญญา” ไม่คุ้มค่าแก่การให้การศึกษาเลย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 (2013, December 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน