หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 5 : ประเมินผลเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัว

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญมากที่สุดของครูปฐมวัยมืออาชีพ (Professional) คือการสังเกต บันทึก และประเมิน การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน การประเมิน (Assessment) เป็นกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ การเรียนรู้ พฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความจำเป็นต้องได้รับบริการพิเศษ และความสำเร็จในการตัดสินใจ ของเด็กนักเรียน

ผลลัพธ์ (Outcome) ของการประเมิน จะเป็นแนวทางการตัดสินใจของครูปฐมวัย ในเรื่องสิ่งที่จะสอนเด็กเล็ก วิธีการสอน และข้อมูลมากมายที่จะแบ่งปันกับพ่อแม่และครอบครัว การประเมินผลเป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน กล่าวคือ (1) ครูปฐมวัยรวบรวมข้อมูล (2) ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน และ (3) แบ่งปันข้อมูลที่ประเมินได้กับพ่อแม่

ครูปฐมวัยต้องการความคิดเห็น เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) และคำแนะนำจากพ่อแม่ในเรื่อง จะสอนเด็กเล็กอย่างไรจึงได้ผลดีที่สุด การสังเกตและบันทึก เป็น 2 รูปแบบของการประเมินผล ที่ครูปฐมวัยใช้อย่างมีระบบ โดยที่การสังเกตเป็นวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียน

ชีวิตประจำวันของคนเรา ต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินผลเสมอ อาทิ การที่พ่อแม่วัดอุณหภูมิลูกเล็ก ก่อนตัดสินใจไปพบหมอ ก็เป็นการประเมินผล การประเมินผลจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยตอบคำถามหรือตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของการสอน โดยมีวิธีการต่างๆ อันได้แก่การคัดกรอง (Screening) การตรวจสอบตามรายชื่อ (Checklist) การสังกเกต (Observation) ฯลฯ

ครูปฐมวัยจะรู้จักเด็กนักเรียนมากขึ้นจากการสังกตปฏิกิริยาและบันทึกในชั้นเรียน หลังจากทำความเข้าใจความรู้และทักษะของเด็กนักเรียน ครูจึงจะสามารถตัดสินใจว่า จะสอนอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน? การประเมินผลเป็นเครื่องมือการสอนที่ทรงพลัง และสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเด็กนักเรียนและครอบครัว แต่ขึ้นอยู่กับว่าครูปฐมวัย . . .

  • รู้จักตั้งคำถามเพื่อเริ่มวงจรของ (Cycle) การประเมินผล และต่อเนื่องจนครบวงจร หรือไม่?
  • รู้วิธีรวบรวมและจัดระเบียบ (Streamline) ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ หรือไม่?
  • เข้าใจยุทธวิธี (Strategy) ที่ช่วยในการแปลผล (Interpretation) จากข้อมูลที่ประมวลแล้ว หรือไม่?
  • สามารถรับมือความท้าทาย (Challenge) ในการสื่อสารกับเด็กนักเรียนและครอบครัวในเรื่องการประเมินผล หรือไม่?
  • เข้าใจบทบาทของการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) หรือไม่?
  • จะช่วยเด็กนักเรียน (ระหว่างกระบวนการประเมินผล) ให้กลายเป็นผู้เรียนที่รู้จักคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ได้อย่างไร?

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Power of Assessment: Transforming Teaching and Learning -http://www.naeyc.org/event/power-of- assessment [2013, August 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน