หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 56 : เด็กถูกละเลย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กถูกละเลย

ในเรื่องเด็กถูกละเลย ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางกายภาพ (Physical indicators) ดังต่อไปนี้

 • ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (อาทิ อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครี่องนุ่งห่ม) ไม่ได้รับการตอบสนอง
 • ไม่เจริญเติบโต (Thrive) ไปตามเกณฑ์ (อาทิ น้ำหนักน้อย และตัวเล็กกว่าเด็กอื่นในวัยเดียวกัน)
 • หิวโหยอย่างต่อเนื่อง (Persistent)
 • ไม่ถูกสุขลักษณะ (Hygiene)
 • แต่งกายไม่ถูกกาละเทศะ (อาทิ ผิดฤดูกาล หรือ ภูมิอากาศ)
 • ปราศจากการควบคุม หรือดูแลทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
 • ไม่ใส่ใจในปัญหาทางร่างกาย หรือความจำเป็นทางการแพทย์
 • การถูกทอดทิ้ง (Abandon)

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม (Behavioral indicators) ดังต่อไปนี้

 • ขอทานหรือขโมยอาหาร
 • มาถึงโรงเรียนก่อนคนอื่น แต่ออกจากโรงเรียหลังคนอื่น
 • ต้องไปห้องพยาบาลในโรงเรียนบ่อยๆ
 • มีปัญหาในการมองเห็นหรือได้ยิน
 • ประสานงานกับผู้อื่นไม่ค่อยได้
 • มักเหนื่อยง่าย หรือผล็อยหลับในชั้นเรียน
 • ต้องเล่นบทบาทและรับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่
 • เสพสารเสพติด
 • พฤติกรรมแสดงออก [ที่ก้าวร้าว]
 • ล้มเหลวในเรื่องการเรียน
 • ใช้ภาษาที่ขาดการดูแล

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child neglect - http://en.wikipedia.org/wiki/Child_neglect (2013, December 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน