หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 57 : เด็กถูกทารุณกรรมทางอารมณ์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กถูกทารุณกรรมและละเลย

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางอารมณ์ (Emotional indicators) ดังต่อไปนี้

 • ความบกพร่องในการพูด (Speech disorder)
 • พูดติดอ่าง (Stuttering)
 • พูดเหมือนทารก (Baby talk)
 • ไม่สนองตอบ (Unresponsive)
 • ปราศจากแรงผลักดัน (Thrive) ดูจากน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือตัวเล็กกว่าเกณฑ์
 • ไม่สงบนิ่ง (Hyper-activity)

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม (Behavioral indicators) ดังต่อไปนี้

 • ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD)
 • ดูดนิ้ว กัดเล็บ หรือเขย่าเก้าอี้นั่ง จนเป็นนิสัย
 • มีปัญหาในการนอน (Sleep disorder)
 • ขาดทักษะทางสังคม (Social skills)
 • ปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อเหตุการณ์ธรรมดา
 • หวาดกลัวผิดปรกติ
 • พฤติกรรมร้องทุกข์เกินเหตุ
 • มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • กระทำทารุณกรรมตนเอง
 • ไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ หรือคำสั่ง
 • เด็กคาดหวังความล้มเหลว จึงไม่มีความพยายาม [ที่จะทำให้สำเร็จ]

ครูปฐมวัยพึงทำความคุ้นเคยกับสัญญาณของการทารุณกรรมและการละเลยเด็ก เพราะในฐานะผู้ให้การศึกษาเด็กปฐมวัย มืออาชีพ ครูปฐมวัยหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรับรู้ และอ่อนไหว ต่อสภาวะทางกายและอารมณ์ของเด็ก รวมทั้งการรายงานสิ่งที่พบเห็น

ทุกวันนี้ การทารุณกรรมและละเลยเด็ก ตกเป็นข่าวในสื่อต่างๆ จนกลายเป็นประเด็นน่ากังวล ซึ่งจะกระทบต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการศึกษา ในความพยายามที่จะปฏิรูป (Reform) ระบบการศึกษาสำหรับชนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นด้วยปฐมวัย


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน