หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 58 : แข่งขันไปสู่สุดยอด

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แข่งขันไปสู่สุดยอด

ในสหรัฐอเมริกา “การแข่งขันไปสู่สุดยอด” (Race to the Top) เป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการแข่งขันของ 50 รัฐทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 4,350 ล้านเหรียญ (ประมาณ 130,500 ล้านบาท) โครงการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้น (Spur) การปฏิรูปอย่างเป็นระบบ และบูรณาการนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

จุดประสงค์ของโครงการ คือการเตรียมความพร้อมของเด็ก [ตั้งแต่เล็กจนโต] จนสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย และเข้าทำงาน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

  • การออกแบบและติดตั้งมาตรฐานสูงของการศึกษา และการประเมินคุณภาพที่เข้มข้น โดยสนับสนุนให้แต่ละรัฐทำงานร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการที่สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ และปรับปรุงการประเมินความรู้ที่สำคัญ (Critical knowledge) และทักษะความคิดในระดับสูง (Higher-order thinking skill)
  • ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งครูที่เก่ง (Talent) ในฐานะผู้นำในชั้นเรียน โดยขยายขอบเขตของการสนับสนุนครูอย่างมีประ สิทธิผล ในการตระเตรียม ประเมิน ตอบแทน [ด้วยค่าจ้าง] และรักษาไว้ซึ่งครูดังกล่าว โดยให้ได้รับการบรรจุอัตรากำลังในโรงเรียนที่จำเป็นจะต้องได้ครูสายพันธุ์ใหม่มาปรังปรุงทั้งระบบ
  • สนับสนุนการติดตั้งระบบข้อมูลทั่วทุกรัฐที่ครอบคลุมระยะเวลายาวนาน (Longitudinal) ซึ่งช่วยการตัดสินใจ และปรับปรุงการสอน แล้วใช้ข้อมูลในการผลักดันการสอน และทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สามารถเข้าถึง ระบบข้อมูลได้ง่าย
  • ใช้วิธีการนวัตกรรมและมีประสิทธิผลในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ โดยให้แต่ละรัฐ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้โรงเรียนดังกล่าวในความพยายามที่จะกู้สถานการณ
  • ์ แสดงให้เห็นถึงการปฏิรูประบบการศึกษา โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้นำธุรกิจ นักการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ปิดช่องว่างแห่งความสำเร็จ (Achievement gap) และส่งเสริมโรงเรียนรัฐที่ประสบผลสำเร็จสูง ในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อนวัตกรรมและการปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปดังกล่าวข้างต้น กำลังมีผลกระทบต่อการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน และในอนาคตอีกหลายๆ ปีที่กำลังจะตามมา ตัวอย่างเช่น โรงเรียนต่างๆ ใน 44 รัฐ ได้ร่วมมือกันพัฒนาและติดตั้ง “แกนมาตรฐานร่วม” (Common Core Standards) โดยเริ่มต้นที่การศึกษาระดับอนุบาล

ทุกๆ วันครูปฐมวัยจะใช้ข้อมูลประเมิน (Assessment data) เด็ก ในการ “ผลักดัน” (Drive) หรือ “นำทาง” (Guide) กระบวนการการสอน (Instructional process) ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ได้จัดสรรงบประมาณ $500 ล้าน (ประมาณ 15,000 ล้านบาท) ให้แต่ละรัฐแข่งขันกันในเรื่องการปฏิรูป (Reform) โปรแกรมวัยก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-school)

แหล่งข้อมูล:

  1. Do it yourself - http://en.wikipedia.org/wiki/DIY [December 9, 2013]
  2. Race to the top - http://en.wikipedia. (2014, January 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน