หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 59 : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ผู้นำธุรกิจได้ระบุ (Identify) ทักษะและความรู้ที่คิดว่าจำเป็นต่อความสำเร็จในที่ทำงาน ในศตวรรษที่ 21 ว่าประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. วิชาแกน (Core) และหัวเรื่อง (Theme) ของศตวรรษที่ 21 อาทิ ศิลปภาษา (Language arts) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การรับรู้โลกาภิวัตน์ (Global awareness) และเข้าใจภาษาการเงิน (Financial literacy)
  2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Innovation) อาทิ การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) และการแก้ปัญหา
  3. ข้อมูล สื่อ และทักษะเทคโนโลยี
  4. ทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ (Career) อาทิ ความคิดริเริ่ม (Initiative) และการกำหนดทิศทางของตนเอง (Self-direction)

ทักษะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกของเทคโนโลยีและสำหรับการประกอบอาชีพในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของการศึกษาปฐมวัย เวลานี้เป็น “โอกาสทอง” ของการศึกษาปฐมวัย และของการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

สิ่งที่ท้าทายความสามารถครูปฐมวัย คือ การติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ทันโลก เพื่อกำหนดว่า สิ่งใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก แล้วลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุดยอด (Best practices) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกก็สนับสนุนวิธีการยกระดับมาตรฐาน (Raising the bar) ของศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย และปิดช่องว่าง (Gap) แห่งการเตรียมพร้อม (Readiness) ในโรงเรียน

ในสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐต่างก็เร่งสร้างระบบการเรียนรู้ปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง และพัฒนาการสำหรับโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ อันได้แก่โครงการ “แรกแย้ม” (Early Head Start) โครงการ “เริ่มแรก” (Head Start) โครงการ “วัยก่อนอนุบาล” (Pre-Kindergarten) และโครงการ “สถานดูแลเด็กกลางวัน” (Day care) เพื่อปฏิรูป (Reform) การศึกษาเด็กปฐมวัยทั้งระบบ

การปฏิรูปดังกล่าว ได้แก่การปรับ (Align) และยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การฝึกอบรมและสนับสนุนบุคลากรการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ผ่านการปฏิบัติบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และการสร้างระบบประเมินผลที่ส่งเสริมการปฏิบัติและโปรแกรมที่มีประสิทธิผล ซึ่งช่วยพ่อแม่ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลพร้อม (Informed decision)

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย ได้กลายเป็นโอกาสความก้าวหน้าของการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ ในการสร้างความมั่นใจว่า เด็กมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในโรงเรียนและในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

แหล่งข้อมูล:

  1. Do it yourself - http://en.wikipedia.org/wiki/DIY [December 9, 2013]
  2. 21st Century learning skills - http://en.wikipedia. (2014, January 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน