หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 6 : เชื่อมโยงพัฒนาการตามวัยเด็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเลือกและใช้วิธีการพัฒนาการตามวัยที่ได้ประสิทธิผล (Developmentally-effective approach) เป็นส่วนสำคัญในความรับผิดชอบของครูปฐมวัยมืออาชีพ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก รองรับสนับสนุนการเชื่อมโยงพัฒนาการตามวัยกับเด็กและครอบครัว โดยบูรณาการทุกมิติในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง

วิธีการดังกล่าว ได้แก่การฟูมฟัก (Foster) พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร การสร้างสภาพแวดล้อมและกิจวัตร ที่ได้ประโยชน์สูงสุด การสร้างคุณค่า (Capitalize) จากการสอน ตลอดจนการมุ่งเน้นลักษณะพิเศษ (Characteristics) ตามความจำเป็น และความสนใจของตัวเด็ก

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเชื่อมโยงภาษาและวัฒนธรรมกับโปรแกรมเด็กปฐมวัย การสอนผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interactions) การสนับสนุนการเล่นของเด็ก การรับมือกับความท้าทายของปัญหาพฤติกรรมของเด็ก การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และวิธีการหลักสูตรบูรณาการ

ในฐานะมืออาชีพ ครูปฐมวัย จะต้องบูรณาการความเข้าใจและความสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว ให้เข้ากับ ความเข้าใจของวิธีการพัฒนาการตามวัยที่ได้ประสิทธิผล ในการเรียนการสอนความรู้ทางวิชาการ (Academic disciplines) โดยออกแบบ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวก ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กทุกคน

การศึกษาปฐมวัย เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ ระหว่างครู กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) กับเด็กนักเรียน กับพ่อแม่ของเด็ก และกับสมาชิกในครอบครัวของเด็ก ในความสัมพันธ์สนองตอบ (Responsive relationship) ครูปฐมวัยต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความสนใจของเด็ก และครอบครัวของเด็ก

ความสัมพันธ์สนองตอบ เป็นวิถีหลายมิติ (Multifaceted style) ของการปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน อันประกอบด้วย 5 ปัจจัยของพฤติกรรม อันได้แก่

  1. จำนวนครั้งของปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ “ให้กับรับ” (“Give and take” reciprocity) ในระดับเหมาะสมและสมดุล
  2. ปฏิสัมพันธ์ทันทีและโดยตรง (Contingence) กับพฤติกรรมในอดีตของเด็ก ที่สนับสนุนการกระทำและการสื่อสารของเด็ก
  3. การให้เด็กมีส่วนร่วมในการควบคุม (Shared control) แนวทางและทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อการกระทำของเด็ก
  4. ปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่แสดงออกด้วยความอบอุ่น และความรู้สึกยินดี (Affect)
  5. ปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับให้สอดคล้อง (Match) กับระดับพัฒนาการของเด็ก ในเรื่องความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด และวิถีพฤติกรรม

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Responsive teaching strategies - http://www.responsiveteaching.org/strategies.php [2013, September 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน