หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 60 : รากฐานการเรียนการสอน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รากฐานการเรียนการสอน

ความคิดอ่านที่ประเสริฐ และการปฏิบัติที่ได้ผล มักเกิดขึ้นในวงการศึกษาทุกๆ 10 ถึง 20 ปีของวัฏจักร (Cycle) ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในอดีต ในเรื่องการมุ่งเน้นการอ่านออก-เขียนได้แต่เยาว์วัย การให้การศึกษาเด็กในองค์รวม (Whole child) และการสอนที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม (Teacher-initiated instruction) ได้กลับมาเป็นความนิยมใหม่

ความคิดหลากหลายของนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในอดีต ยังคงเป็นความฝันจนถึงปัจจุบัน เพราะขาดความสามารถในการ “ทำฝันให้เป็นจริง” ด้วยเหตุผลทางการเมืองและเงินทุน ตัวอย่างเช่น ความคิดของการให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียน อย่างถ้วนหน้า (Universal pre-school) ในสหรัฐอเมริกา ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2373

ในเวลานั้น สโมสรโรงเรียนเด็กทารก (Infant School Society) แห่งนครบอสตัน ได้นำเสนอให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวในอาณาบริเวณของโรงเรียนรัฐทุกแห่ง จวบจนทุกวันนี้ ความพยายามบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ยังคงอยู่ แม้ยังเป็นภาพลวงตา (Elusive) กล่าวคือยังไม่ประสบผลสำเร็จ

โฮเรซ มัน (Horace Mann) นักปฏิวัติการศึกษา ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาภาครัฐของอเมริกา” (Father of American Public Education) ตอกย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นที่เด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างถ้วนหน้า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา อาร์นี ดังแคน (Arnie Duncan) กล่าวว่า

“ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า และผมเชื่อมั่นว่า เด็กทุกๆ คนสมควรได้รับการศึกษา [ที่มีคุณภาพ] ระดับโลก (World-class) เมื่อท่านประธานาธิบดีพูดถึงเด็กทุกๆ คน ท่านมิได้เพียงใช้เป็นวาทศิลป์ (Rhetoric) แต่ท่านหมายถึงเด็กทุกๆ คน ไม่ว่า จะมีสีผิว สัญชาติ เชื้อชาติ (Ethnicity) หรือความสามารถอย่างใด . . .

. . . และเราทราบดีกันว่า ความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก (Global economy) และเศรษฐกิจของประเทศชาติ ขึ้นอยู่กับทักษะและความรู้ของประชากร ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูงกว่าชาติของเราในวันนี้ จะสามารถเอาชนะเราในการแข่งขันในวันหน้า อเมริกาต้องไม่ผลิตนักเรียนที่แพ้การแข่งขัน”

ความฝันที่ต้องการให้การศึกษาแก่เด็กทุกๆ คน จนเต็มศักยภาพ เป็นจุดมุ่งหมายที่ทรงคุณค่า ครูปฐมวัยสามารถ (และควรจะ) ใช้เป็นรากฐานในการสร้างการสอนให้เป็นวิชาชีพอย่างจริงจัง และยืนหยัดเพื่อเด็กและครอบครัวของเขา ครูปฐมวัยถือเป็นข้อผูกมัด (Obligation) ในการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ที่สดใสสำหรับเด็กนักเรียน

ความเชื่อของนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีต จะช่วยให้ครูปฐมวัยเข้าใจการนำยุทธวิธีการสอน (Teaching strategy) ไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น รุสโซ่ (Rouseau) ฟรอเบล (Froebel) และ มอนเตสซอรี่ (Montessori) ต่างก็เชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนควรได้รับการสอนอย่างมีศักดิ์ศรี (Dignity) และเกียรติภูมิ (Respect) ความเชื่อต่างๆ ในหลายร้อยปีมานี้ ได้กลายเป็นรากฐาน (Foundation) ของคุณภาพการสอนในโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียนในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Arne Duncan - http://en.wikipedia.org/wiki/Arne_Duncan (2014, January 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน