หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 61 : ความสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้

นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต เชื่อมั่นในเด็กในองค์รวม (Whole child) ตัวอย่างเช่น ลอร่า ซินเทีย เมอร์ วัตคินส์ (Laura Cynthia Murr Watkins) ซึ่งเป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า

“ปรัชญาการสอนของฉัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการองค์รวม (Holistic approach) ในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยการเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered) ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล (Individuality) การสำรวจที่สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วม (Involvement) ของเด็กในการศึกษา ฉันสอนเด็กในองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนความซับซ้อน (Complexity) ของชีวิตเด็กนักเรียน”

เมื่อครูปฐมวัย ทำงานเพื่อช่วยเด็กเล็กค้นหา และเรียนรู้วิธีการปลูกพืช ครูปฐมวัยจะพูดถึงดิน แสงแดด น้ำ และความจำเป็นของปุ๋ย และอาจใช้คำว่า “การสังเคราะห์ด้วยแสง” (Photo-synthesis) เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี (Theory) การเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตาม การอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้น มิได้ง่ายเหมือนพืชเลย

เด็กมีพัฒนาการอย่างไร? เด็กมีการเรียนรู้อย่างไร? ครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์มากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ดี แต่ก็มีทฤษฎีอื่นๆ และความคิดต่างๆ ที่ช่วยอธิบายคำถามเหล่านี้ได้เช่นกัน เราใช้คำว่า “พัฒนาการเด็ก” (Child development) ในการศึกษาว่า เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ชีวิตเด็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร อาทิ จากอายุแรกเกิด ถึงอายุ 8 ขวบ?

ทฤษฎี คือ ข้อความของหลักการ (Principle) และความคิด ที่พยายามอธิบายนานาเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น ในกรณีของเรา เป็นเรื่องการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และพัฒนาการ ในช่วงเวลาที่เจริญเติบโต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่วนการเรียนรู้ คือกระบวนการแสวงหาความรู้ พฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติ

เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงในมิติเหล่านี้ เมื่อเกิดประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เราสามารถคาดคะเนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จึงมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้พัฒนาทฤษฎีต่างๆ เพื่ออธิบายว่า การเรียนรู้ในเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร? และทำไม?

การอธิบายดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญในทางปฏิบัติของครูปฐมวัยมืออาชีพ โดยเฉพาะการสื่อสารกับครอบครัวของเด็กนักเรียน ในเรื่องการคาดหวังจากตัวเด็กเอง การสื่อสารที่ชัดเจน จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจในตัวลูก ทฤษฎียังช่วยให้ครูปฐมวัยประเมินการเรียนรู้ของเด็ก โดยสามารถอธิบายพฤติกรรม และแยกแยะว่า เด็กสามารถทำอะไรได้บ้าง ณ อายุต่างๆ กัน

เนื่องจากทฤษฎีต่างๆ อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ทำไม? ที่ไหน? และเมื่อไร? ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก สามารถใช้ในการวางแผนการสอน โดยเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม ที่รองรับสนับสนุน และเพิ่มพูนการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น เปียเจต์ (Piaget) เชื่อมั่นว่า วิธีการเรียนรู้ของเด็กมีอิทธิพลโดยตรงต่อการจัดแจงรูปแบบ (Arrangement) ในชั้นเรียน สิ่งที่สอน และวิธีการสอน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning theory - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_%28education%29 (2014, January 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน