หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 62 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก

ในอดีต มีผู้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) หลายท่านต่อวงการปฐมวัย ที่ช่วยให้เราเข้าใจในตัวเด็กและวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็ก โดยที่ประวัติศาสตร์ของทฤษฎีปฐมวัย ว่าด้วยวิธีการที่เด็กเรียนรู้ ทำให้ครูปฐมวัยสามารถเติมเต็มมิติสำคัญของบทบาทมืออาชีพ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกัน [และของโลกด้วย] มาถึงปัจจุบัน

บุคคลแรกคือ มาร์ติน ลูเท่อร์ (Martin Luther) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2026 - 2089 เป็นพระ (Priest) ชาวเยอรมัน และศาสตราจารย์ทางด้านศาสนศาสตร์หรือเทววิทยา (Theology) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ผู้ตอกย้ำความจำเป็นในการจัดตั้ง โรงเรียนเพื่อสอนเด็กให้อ่านหนังสือออก ลูเท่อร์ ทดแทนอำนาจของศาสนจักรคาทอลิก (Catholic Church) ด้วยอำนาจของพระคริสต์ธรรม (Bible)

เขาเชื่อมั่นว่า ปัจเจกชน (Individual) มีอิสระในการแสวงหาวิธีการหลุดพ้นบาป (Salvation) ผ่านพระคัมภีร์ (Scripture) กล่าวคือผู้คนต้องสามารถเรียนรู้พระคริสต์ธรรมในภาษาท้องถิ่นของตนเอง (Native tongue) ได้ ดังนั้น ลูเท่อร์จึงแปลพระคริสต์ธรรมเป็นภาษาเยอรมัน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการสอนและการเรียนในภาษาท้องถิ่น

ในทำนองเดียวกัน การปฏิรูปของนิกายที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิก (Protestant Reformation) [ซึ่งลูเท่อร์มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวนี้] ก็สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาถ้วนหน้า (Universal) และให้ความสำคัญของการอ่าน ผ่านการสนับสนุนภาครัฐ (Public support) ทุกวันนี้ การออก-เขียนได้ (Literacy) สำหรับเด็กทุกคน ยังคงเป็นวาระสำคัญ (Priority) แห่งชาติ และรวมไปถึงการอ่านออก-เขียนได้ของผู้ใหญ่ (Adult literacy) อีกด้วย

บุคคลที่สองคือ จอห์น เอมอส โคมีเนียส (John Amos Comenius) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2135 - 2213 เป็นหัวหน้าบาทหลวง (Bishop) ครูสอนหนังสือในโรงเรียน และนักประพันธ์ตำราเรียนชาวเช็ค (Czech) ตำราเล่มหนึ่งชื่อ “โลกของรูปภาพ” (Orbis Pitus) เป็นตำรารูปภาพสำหรับเด็ก [เล่มแรกของโลก]

เขาเชื่อมั่นว่า การศึกษาควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย เนื่องจาก “พืชต้นเล็ก สามารถปลูก เพาะเลี้ยง ตัดต่อ และดัดแปลงได้ง่าย แต่ กระบวนการดังกล่าว ไม่สามารถทำได้เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่” [หรือในภาษาไทยว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก”] การศึกษาวิจัยเรื่องสมองทุกวันนี้ก็ตอกย้ำว่า การเรียนรู้ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เมื่อ “หน้าต่างแห่งโอกาส” (Windows of opportunity) ยังเปิดอยู่หลายบาน เพราะจะช่วยกำหนดความสำเร็จ [หรือล้มเหลว] ในโรงเรียน และในการดำรงชีวิต

โคมีเนียส ยังคิดว่า ประสาทสัมผัสของการศึกษา (Sensory education) ก่อร่างสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ทั้งปวง [กล่าวคือประสบการณ์ในปฐมวัยของเด็ก จะเป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมในอนาคต] โดยดำเนินการจากง่ายไปยาก ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างควรได้รับการสอนผ่านประสาทสัมผัสนี้ วิธีการ (Approach) การศึกษานี้ได้รับการรองรับสนับสนุน (Endorsed) โดยมอนเท็สซอรี่ (Montessori) ในเวลาต่อมา และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในเด็กปฐมวัย ตราบจนทุกวันนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Martin Luther - http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius (2014, January 13].
  3. John Amos Comenius - http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius (2014, January 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน