หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 63 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก2

จอห์น ล็อค (John Locke) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2175 - 2247 เป็นนักปรัชญาและแพทย์ชาวอังกฤษ เขามีชื่อเสียงโด่งดังจากทฤษฎีที่เปรียบจิตใจเหมือนแผ่นกระดาน (Tablet) ที่ว่างเปล่า กล่าวคือ สภาพแวดล้อมและประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ก่อร่าง (Form) สร้างจิตใจ เขาเชื่อมั่นว่า พัฒนาการเด็กมาจากการกระตุ้น (Stimulation) ที่เด็กได้รับจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู

ผลกระทบ (Implications) ของความเชื่อมั่นนี้ สะท้อนอย่างเห็นได้ชัดในปฏิบัติการในวงการศึกษาสมัยใหม่ ความคิดเรื่องความสำคัญของอิทธิพลสภาพแวดล้อม จะปรากฏในโปรแกรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นวิถีทางช่วยให้เด็กได้รับพื้นฐาน (Foundation) ที่ดีสำหรับการเรียนรู้ในเยาว์วัย

โปรแกรมตั้งอยู่บนข้อสมมุติฐานที่ว่า ความแตกต่างในการเรียนรู้ ความสำเร็จ และพฤติกรรม เป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อม อาทิ สภาวะที่บ้านและครอบครัว ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและประสบการณ์ในปฐมวัย ปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา มีการเรียกร้องระดับชาติให้เด็กอายุ 3 - 4 ขวบ ได้รับโอกาสเข้าเรียนอย่างถ้วนหน้า (Universal)

การเคลื่อนไหวดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ (Premise) ที่ว่า เด็กที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องแต่แรกเริ่ม จะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบในทางลบจากความยากจน และการถูกละเลย (Neglect) และจะสามารถช่วยลบล้างความแตกต่างในความสำเร็จของเด็ก อันเนื่องมาจากระดับภูมิหลังที่แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำอย่างต่อเนื่องถึงโอกาสการศึกษาแก่เด็กอเมริกันทุกคน เขากล่าวว่า “เราต้องร่วมมือกันเพื่อฟูมฟักชั่วอายุคนหน้า เพราะเขาจะเป็นผู้นำของชาติในอนาคต . . . เราต้องเตรียมเด็กนักเรียน เพื่อจรรโลงมรดก (Heritage) ที่น่าภาคภูมิใจ และนานาวัฒนธรรม ที่หล่อหลอมประวัติศาสตร์อเมริกามานานนับศตวรรษ”

ฌอง ฌัก รุสโซ่ (Jean-Jacque Rousseau) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2255 - 2322 เป็นนักปรัชญาและนักประพันธ์ชาวสวิส หนังสือที่โด่งดังของเขาชื่อ Emile ทรงอิทธิพลมากในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อความคิดอ่านด้านการเมือง สังคม และการศึกษา รวมทั้งการปฏิวัติในฝรั่งเศส (French Revolution)

เขาเชื่อมั่นว่า “พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงสร้างสิ่งดีๆ ไว้ แต่มนุษย์ไปแทรกแซง (Meddle) จนกลายเป็นสิ่งชั่วร้าย” เขาจึงสนับสนุน (Advocate) การศึกษาของเด็กตามธรรมชาติ และการเจริญเติบโตของเด็กโดยปราศจากการแทรกแซงหรือการมีข้อจำกัด เขายังเชื่อว่า ธรรมชาติของเด็ก จะแสดงออก (Unfold) ซึ่งผลของพัฒนาการไปตามตารางที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate timetable)

วิธีการดังกล่าวเป็น “หัวใจ” ของปฏิบัติการไปตามวัยที่เหมาะสมของพัฒนาการ (Developmentally appropriate practice) ดังนั้น ทุกๆ วันครูปฐมวัยต้องตัดสินใจในเรื่องสิ่งที่สอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ตามพัฒนาการแต่ละระดับ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. John Locke - http://en.wikipedia.org/wiki/John_locke [2014, January 16].
  3. Jean-Jacques Rousseau - http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau [2014, January 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน