หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 64 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก3

โจฮัน ไฮริช เปสตาลอสซี่ (Johann Heinrich Pestalozzi) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2289 - 2370 เป็นนักปฏิรูปการศึกษาชาวสวิส ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดจากโคมีเนียส (Comenius) และรุสโซ่ (Rousseau) เขาเชื่อมั่นว่า การศึกษาทั้งปวง ตั้งอยู่บนฐานของความประทับใจของประสาทสัมผัส (Sensory impression) คำขวัญของเขาก็คือ “Learning by head, hand, and heart” (เรียนรู้ด้วยสมอง ลงมือปฏิบัติ และ [ทุ่มเทด้วย] ใจ)

ด้วยประสบการณ์ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม เด็กจะบรรลุศักยภาพตามธรรมชาติ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ เปสตาลอสซี่ได้พัฒนากลเม็ด “บทเรียนวัตถุ” (Object lesson) ที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนับ การวัด การรู้สึก และการสัมผัส เขาเขียนหนังสือ 2 เล่มเกี่ยวกับพ่อแม่ ว่าจะสอนลูกอย่างไรที่บ้าน? และเป็นต้นแบบของหนังสือต่างๆ ทุกวันนี้ ที่ว่าด้วยเรื่องเป็นพ่อแม่อย่างไร? สอนลูกอย่างไร? รับมือกับพฤติกรรมลูกอย่างไร? ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแนะแนวการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี

โรเบอร์ต โอเว่น (Robert Owen) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2314 - 2401 เป็นนักปฏิรูปสังคม ชาวเวลช์ (Welsh) ในประเทศอังกฤษ เขาเชื่อมั่นว่า สภาพแวดล้อมของเด็ก นำไปสู่ความเชื่อมั่น พฤติกรรม และความสำเร็จของเด็ก หลักการของเขาเป็นความพยายามที่จะลดความยากจนในสังคม ในสมัยนั้น

เขายังเชื่อมั่นว่า ผู้คนและสังคมสามารถใช้สภาพแวดล้อมในการหล่อหลอม (Shape) ลักษณะนิสัย (Character) ของเด็กได้ เขาฝักใฝ่ในความคิดอุดมการณ์ (Utopia) ว่า การควบคุมสถานการณ์ และผลที่ตามมาของการเลี้ยงดูเด็ก จะสามารถสร้างสังคมใหม่ที่มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเท่าที่พบเห็นในเวลานั้น สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูเด็กจึงเป็นพลังสำคัญ (Dominant force) หรือเงื่อนไขหลักของการกำหนดพฤติกรรมมนุษย์

เขาได้นำสิ่งที่เขาเชื่อมั่นไปปฏิบัติ โดยการเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก (Infant School) ในปี พ.ศ. 2359 ในเมือง New Lanark สก๊อตแลนด์ โดยออกแบบให้ดูแลเด็กประมาณ 100 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 เดือน ถึง 10 ขวบ ในขณะที่พ่อแม่ของเด็กทำงานอยู่ในโรงงานทอฝ้าย (Cotton Mill) ที่เขาเป็นเจ้าของเอง

ในที่สุดการตอกย้ำในเรื่องการศึกษาของเด็กปฐมวัยนี้ ก็นำไปสู่การก่อตั้งโรงเรียนเด็กเล็ก แห่งแรกในนครลอนดอน ในปี พ.ศ. 2361 ความพยายามและความสำเร็จของโอเว่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่ว ตัวอย่างเช่น โรงเรียนเด็กเล็กของเขาเกิดก่อนโรงเรียนอนุบาบล (Kindergarten) ของเฟรอเบลประมาณ 25 ปี

ความคิดและการปฏิบัติของโอเว่น ยังมีอิทธิพลต่อนักการศึกษาในเรื่องความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย และความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงด้านการศึกษากับด้านสังคม ซึ่งเป็นความคิดอันทันสมัย (Vogue) ในการปฏิบัติของการศึกษาในทุกวันนี้ นอกจากนี้ นักวิชาชีพปฐมวัย ได้อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือปฏิรูปสังคม และเป็นวิถีทางที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกๆ คน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Johann Heinrich Pestalozzi - http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi l (2014, January 19].
  3. Robert Owen - http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen (2014, January 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน