หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 65 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก4

เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2325 - 2395 เป็นนักการศึกษา (Pedagogue) ชาวเยอรมัน ลูกศิษย์ของเปสตาลอสซี่ (Pestalozzi) เขาได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งโรงเรียนอนุบาล” (Father of Kindergarten)

บางส่วนในแนวความคิดของเขาเกี่ยวกับเด็กและการเรียนรู้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด “แรกแย้ม” (Unfolding) ซึ่งกล่าวว่า บทบาทของครู ก็คือการสังเกต “แรกแย้ม” ตามธรรมชาติของเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่เขาพร้อมจะเรียนและเมื่อเขาพร้อมที่จะเรียนรู้

เฟรอเบล เปรียบเทียบเด็กเหมือนกับเมล็ดพืชที่ได้รับการปลูก ขยายพันธุ์ (Germinate) จากรากที่งอกใหม่ เติบโตจากต้นอ่อน (Tender) แล้วออกดอกผลเมื่อสุกงอม (Mature) เขาเชื่อมโยงบทบาทของครูไปยังบทบาทของ “ชาวสวน” (Gardener) ผู้หว่านเมล็ด [เด็กเล็ก แล้วหมั่นดูแล (อาทิ รดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย) จนกระทั่งเจริญเติบโต]

เฟรอเบล ต้องการโรงเรียนอนุบาลของเขาเป็น “สวนแห่งเด็กน้อย” (Garden of Children) เป็นสถานที่ที่เด็กเริ่ม “แรกแย้ม” เหมือนดอกไม้ผลิ เพราะเขาเชื่อมั่นว่า พัฒนาการเด็กเกิดขึ้นในช่วงแรก ผ่านกิจการรมด้วยตนเอง (Self-activity) และการเล่น (Play) สองสิ่งนี้คือคุณประโยชน์ (Contributions) ที่เขาได้สร้างไว้ให้แก่วงการการศึกษาปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้วยตนเอง เฟรอเบล ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีแบบแผนและเป็นระบบ สำหรับการศึกษาของเด็กเล็กบนพื้นฐานของ “ของขวัญ” (Gift) “อาชีพ” (Occupation) เพลง และเกมการศึกษา ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยสอนตัวอักษร (Alphabet) และแนวความคิดอื่นๆ ด้วยเพลง หรือใช้บล็อก (Block) ในการสอนเรื่องขนาด (Size) และ รูปร่าง (Shape) ตลอดจนการมีไม้หลากสี สอนแนวความคิด (Concept) เรื่องความยาว และฟันเลื่อย (Serration)

คำว่า “ของขวัญ” หมายถึงวัตถุสำหรับเด็กที่จะจับต้อง และใช้ตามคำสั่ง (Instruction) ของครู เพื่อเรียนรู้เรื่อง รูปร่าง ขนาด สีสัน และแนวความคิดเรื่องการนับ การวัด การเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ซึ่งมีตัวอย่างเฉพาะที่สัมพันธ์กับของเล่นและวัสดุการศึกษา ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้

ส่วนคำว่า “อาชีพ” หมายถึง วัสดุที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะหลากหลาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเย็บผ้า (Sewing) ติดด้วยกระดาษแข็ง การวาดรูปโดยโยงเส้นผ่านจุดต่างๆ การจำลอง (Model) รูปแบบด้วยดินน้ำมัน การร้อยลูกปัดและการทอเส้นด้าย ตลอดจนการตัด ปะติด และพับกระดาษ

เฟรอเบล ได้อุทิศชีวิตของเขา ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก และระบบการฝึกสอนสำหรับครูปฐมวัย ความคิดและกิจกรรมจำนวนมากของเขา ได้หล่อหลอมจนเป็นพื้นฐานของกิจกรรมเด็กก่อนวัยเรียน (Pro-school) และเด็กอนุบาล ซึ่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเด็กปฐมวัย ตราบมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Friedrich Froebel - http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel [2014, January 20]..

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน