หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 66 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (5)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก5

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2402 - 2495 เป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักปฏิรูปการศึกษา ชาวอเมริกัน ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดต่อระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีของเขาเชื่อใน “ความเจริญก้าวหน้า” (Progressivism) โดยตอกย้ำที่ตัวเด็กและความสนใจของเด็ก มากกว่าเนื้อหาวิชาการ (Subject matter)

การเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) ของเขา ทำให้เกิด “หลักสูตรที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง” (Child-centered curriculum) และ “โรงเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง” (Child-centered school) ซึ่งเป็น 2 หัวข้อที่อยู่ในแนวหน้าของแนวทางปฏิบัติในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ทุกวันนี้

ดิวอี้ เชื่อมั่นว่า การศึกษา เป็น “กระบวนการของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และมิใช่เป็นการเตรียมตัวสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต” ดังนั้นชีวิตประจำวัน จึงควรเป็นแหล่งของกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เขาเชื่อมั่นว่า “เด็กมีความสำคัญกว่าเนื้อหาวิชา” และ “โรงเรียนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย (Democratic) มิใช่เผด็จการ (Authoritarian)”

งานในชั้นเรียนของโรงเรียนในฝันของดิวอี้ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ให้เป็นส่วนขยายของชีวิตซึ่งเด็กคุ้นเคยที่บ้าน โดยมีแบบฝึกหัดท่องจำ (Rote) ให้น้อยที่สุด แล้วใช้โครงงาน (Project) ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับบทบาทในบ้านแต่ดั้งเดิม (อาทิ หัตถกรรม [Craft] และการทำอาหาร) เป็นวิธีสอนบทเรียนในทางปฏิบัติของการอ่านและเลขคณิต

โรงเรียนในฝันของดิวอี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 5 ประการ ซึ่งล้วนยังทันสมัย (Contemporary) และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับแนวทางปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน อันได้แก่

  1. ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สะท้อนถึงชีวิตภายในบ้าน (อาทิ การทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย และการก่อสร้าง) ทักษะทางวิชาการ (Academic) เกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมหรือการสอนวิชาอาชีพ (Occupation) เหล่านี้
  2. เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมนุษย์ (Human community) ในโรงเรียน ซึ่งเน้นหนักความร่วมมือ (Co-operation)
  3. การเรียนรู้เน้นหนักที่ปัญหาซึ่งเด็กๆ สามารถแก้ได้ อาทิ การเรียนรู้ผ่านการเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข แทนการท่องจำสูตรคูณ
  4. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นเรื่องภายในของประสบการณ์และตัวเด็ก
  5. บทบาทของครูผู้สอนก็คือ รู้จักเด็กแต่ละคน และคัดเลือกปัญหาที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กนั้นๆ

ชั้นเรียนในฝันของดิวอี้ แสดงภาพส่วนร่วมของเด็กๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของการทำและใช้สิ่งของ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ดิวอี้รู้สึกว่า วิธีในอุดมคติ เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออกซึ่งความสนใจ ก็คือผ่านทักษะกิจวัตรประจำวันในชีวิตจริง อาทิ การทำอาหาร และผ่านวิชาอาชีพช่างไม้ (Carpentry)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. John Dewey - http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey [2014, January 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน