หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 67 : นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก (6)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก6

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็นตัวแทนของเส้นแบ่งระหว่างระบบการศึกษาในอดีตกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน เขาเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการศึกษาของเด็กปฐมวัย การเคลื่อนไหวในเรื่องการศึกษาแบบก้าวหน้า หรือพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) บนพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เป็นรากฐานของ (และการโอนถ่ายไปยัง) ระบบการศึกษาแบบรังสรรค์ (Constructivism) (หรือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง) และเป็นกรอบการทำงาน (Framework) ในเด็กปฐมวัย ในปัจจุบัน

มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2413 - 2495 เป็นแพทย์ และนักการศึกษา ชาวอิตาลี ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ปัจจุบันวิธีการ “มอนเตสซอรี่” ได้รับการนำไปปฏิบัติในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนรัฐและเอกชน มากว่า 4,000 แห่งทั่วโลก [รวมทั้งประเทศไทยด้วย]

ในฐานะแพทย์หญิงคนแรกของประเทศ เธอหันความสนใจมายังการค้นหาทางออกของปัญหาการศึกษา [ในขณะนั้น] ของเด็กหูหนวก (Deafness) เด็กอัมพาต (Paralysis) และเด็กปัญญาอ่อน (Mental retardation) เธอกล่าวว่า “ฉันแตกต่างจากเพื่อนร่วมงาน [ในวงการแพทย์] ตรงที่ ฉันมีความรู้สึกอ่อนไหวในเรื่องความบกพร่องทางจิต (Mental deficiency) ซึ่งเป็นปัญหาทางการศึกษา มากกว่าปัญหาทางการแพทย์”

ในการเตรียมตัวสำหรับการให้การศึกษาแก่เด็กๆ เธอได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของครอบครัวที่ได้รับการ บำบัดในสถานพยาบาลในกรุงโรม ในโรงเรียนแรกซึ่งชื่อว่า “บ้านเด็ก” (Children’s House) เธอได้ทดสอบความคิดของเธอ และได้เข้าใจ (Insights) การเข้าถึงเด็ก และการสอนที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ของระบบการศึกษา

ในหนังสือ “วิธีการของมอนเตสซอรี่” (The Montessori Method) เธอเอ่ยถึงวิธีการให้การศึกษาเด็กเล็ก โดยเน้นหนัก พัฒนาการของเด็กในเรื่องความคิดริเริ่ม (Initiative) และความสามารถตามธรรมชาติ (Natural abilities) โดยเฉพาะผ่านการเล่น (Play) ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน

เธออธิบายรายละเอียดของผู้ให้การศึกษาในวงการ ที่สร้างสภาพแวดล้อมพิเศษ เพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กนักเรียนใน 3 กลุ่มอายุด้วยกัน กล่าวคือ (1) อายุ 2 ขวบครึ่ง (2) อายุ 2 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ และ (3) อายุ 6 ขวบครึ่งถึง 12 ปี เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ (Exploration) การจับต้องด้วยมือ (Manipulation) ความเป็นระเบียบ (Order) การปฏิบัติซ้ำ (Repetition) ภาวะนามธรรม (Abstraction) และการสื่อสาร (Communication)

ครูปฐมวัย มีหน้าที่สนับสนุนเด็กนักเรียนใน 2 กลุ่มแรก ให้ใช้ประสาทสัมผัส (Senses) ในการสำรวจ และจับต้องวัสดุที่อยู่รอบข้างด้วยมือ ส่วนเด็กในกลุ่มอายุสุดท้าย ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดที่เป็นนามธรรม บนพื้นฐานของพลังที่ได้รับการพัฒนาใหม่ ในเรื่องการใช้เหตุผล (Reasoning) จินตนาการ (Imagination) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Maria Montessori - http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori [2014, January 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน