หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 7 : ใช้ความรู้เนื้อหาในการสร้างหลักสูตร

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยเป็นรากฐานของการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดสร้างสรรค์และการประสบความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิตของเด็กนักเรียน ดังนั้นครูปฐมวัยมืออาชีพจึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละเนื้อหาวิชาในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ครูปฐมวัยมืออาชีพ ยังต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อรองรับสนับสนุนการเรียนรู้แต่ละเนื้อหาวิชา รวมทั้งความรู้พื้นฐานการวิจัย ที่อยู่เบื้องหลังแต่ละเนื้อหาวิชา ดังส่วนประกอบของตัวอย่างต่อไปนี้

 • ภาษาและการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) - การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • การอ่าน - ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น สำหรับการเริ่มต้นอ่าน จนถึงการอ่านจนคล่อง (Fluency) ให้เข้าใจความหมาย
 • ศิลปะ - ดนตรี การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ (Creative movement) การเต้นรำ และละคร
 • กิจกรรมกายภาพ และพลศึกษา - การเต้นรำ กีฬา สุขภาพ และโภชนาการ
 • สังคมศึกษา - ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสังคม
 • คณิตศาสตร์ - ตัวเลข การคำนวณ รูปแบบ (Pattern) สถานะ (Space) และการเปลี่ยนแปลง
 • วิศวกรรมศาสตร์ - กระบวนการใช้วัสดุ และพลัง (Forces) ของธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 • วิทยาศาสตร์ - การใช้การสังเกตและทดลอง ในการพรรณาและอธิบายสิ่งของ
 • เทคโนโลยี - การประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูล ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหา

ความรู้เนื้อหาส่วนใหญ่ของโปรแกรมระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มักได้รับการบูรณาการให้เข้ากับมาตรฐานระดับชาติ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนักเรียน และวิธีการสอนตามสถานการณ์ (Teachable moment) ในชั้นเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน

มาตรฐานของการสอนขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการศึกษาของครูปฐมวัย ตลอดจนโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อวิธีการสอน ในมิติของความคิด (Idea) แนวความคิด (Concept) ทักษะ (Skill) และกระบวนการการสอน (Instructional process) ในแต่ละเนื้อหา วิชา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

ประเภทแรกคือความรู้เนื้อหาวิชา (Content knowledge) ซึ่งครูปฐมวัยต้องเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และสังคมศึกษา ส่วนประเภทที่ 2 คือความรู้การสอน (Pedagogical knowledge) ซึ่งครูปฐมวัยต้องเข้าใจวิธีการสอนเนื้อหาวิชาแก่เด็กนักเรียน โดยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง ต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจเด็กนักเรียนที่สอนอยู่ แล้วประยุกต์ใช้วิธีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ (Developmentally Appropriate Practices : DAP)

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Technological pedagogical content knowledge - http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_Pedagogical_Content_Knowledge [2013, September 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน