หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 70 : การเรียนรู้แบบรังสรรค์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2523 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychologist) ที่สนใจในเรื่องเด็กเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาอย่างไร เขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับการทดลองและสังเกตเด็กๆ (รวมทั้งลูกของตนเอง) เขาพัฒนาและเขียนทฤษฎีการรับรู้ (Cognitive) ที่ประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้

ทฤษฎีของเขาจัดเป็นแบบรังสรรค์ หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) กล่าวคือเด็กสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาเอง บนพื้นฐานของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นที่ว่า เด็กๆ แสวงหาความรู้อย่างกระตือรือร้น ทฤษฎีนี้อธิบายพัฒนาการการรับรู้ของเด็ก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูปฐมวัย ว่าจะสอนอะไรและอย่างไร รวมทั้งทิศทางของการจัดแจงสภาพแวดล้อมอย่างไร

การสอนแบบรังสรรค์ กำหนดนิยามของเด็กแต่ะคนในเรื่องการจัดระเบียบ การแจงโครงสร้าง และการสร้างประสบการณ์ ใหม่ (Re-structure) บนพื้นฐานความคิดที่ว่า แทนที่จะดูดซึม (Absorb) หรือรับความรู้อย่างสงบ (Passive) เด็กควรจะได้รับประโยชน์การเรียนรู้จากการทดลอง (Experimentation) อาทิ การมีส่วนร่วม และความคิดริเริ่มที่ลึกซื้ง

ในขณะเดียวกัน เด็กจะสร้างความรู้อย่างระตือรือร้น โดยบูรณาการ (Integrate) ข้อมูลใหม่และประสบการณ์ให้เข้ากับสิ่งที่ได้รับการสอนมา การสอน (Pedagogy) บนพื้นฐานของทฤษฎีรังสรรค์ อาทิ การอภิปรายในชั้นเรียน การนำเสนอเป็นกลุ่ม และโครงงาน (Project) ล้วนเป็นสิ่งสนับสนุนการกระตุ้น (Stimulation) เด็กในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และหล่อมหลอม (Foster) การเรียนรู้

ด้วยกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กจะจัดระเบียบ แจงโครงสร้าง และสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ที่สัมพันธ์กับโครงความรู้ (Scheme) ที่มีอยู่ หรือภายในจิตใจ (Mental image) ของความคิด ผลลัพธ์ก็คือ เด็กสร้างความรู้ใหม่ๆ หรือสติปัญญาด้วยตนเอง

แม้เด็กจะมีพ่อแม่ ครู และผู้อื่นที่คอยดูแล ทะนุถนอม และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ แต่เด็กเป็นผู้สร้างพัฒนการการรับรู้ และพัฒนการด้านสังคมด้วยตัวเขาเอง เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ผู้นำในการสนับสนุน (Proponent) และพัฒนาความคิดเรื่องทฤษฎีรังสรรค์ กล่าวว่า “การเรียนรู้ผลักดัน (Nudge) ให้เกิดพัฒนาการ”

แต่การเรียนรู้ดังกล่าว ยังแวดล้อมด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีความรู้มากกว่า (อาทิ พ่อแม่และครู) ซึ่งทวีการเรียนรู้ของเด็กขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง วิธีการที่เด็กสร้างความรู้ ผ่านกระบวนการที่เขามีส่วนร่วม (Engagement) ก่อให้เกิดการสร้างโครงความรู้ ที่ทำให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Jean Piaget - http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget [2014, February 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน