หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 72 : การเรียนรู้แบบรังสรรค์ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

การเล่น (Play) - เป็นวิถีสำคัญซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น และเป็นโอกาสให้เด็กเกิดการคิดและการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเกิดประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ (Hands-on) และความคิดอ่านและการเรียนรู้ด้วยจิตใจ (Minds-on) ผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับการเล่น

วัสดุในการเล่นของเด็ก มีหลากหลาย อาทิ น้ำ ทราย ดินน้ำมัน อุปกรณ์ในที่ร่มและที่แจ้ง ปริศนา (Puzzle) แท่งบล็อก (Block) ของเล่นในชีวิตจริง (Real-life toy) เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ตุ๊กตา เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องมือช่างไม้ และเครื่องดนตรี กิจกรรมการเล่นทางกายภาพสนับสนุนการเล่นของเด็กด้วยวิถีธรรมขาติ ผ่านการสัมผัส สำรวจ รู้สึก ทดสอบ ทดลอง พูด และคิด

เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการการทำงานของสรรพสิ่ง และแปลความหมายของโลกรอบตัว จนเกิดความเข้าใจ (Make sense) ในสภาพแวดล้อม ดังนั้น กิจกรรมในชั้นเรียน ตามทฤษฎีรังสรรค์ (Constructivism) จึงเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) คุณลักษณะ (Feature) สำคัญของทฤษฎีรังสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสอนและการเรียน มีดังต่อไปนี้

 • เด็กจะกระตือรือร้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากกิจกกรรมที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยให้เด็กค้นหาความคิดใหม่ๆ และการแก้ปัญหา
 • เด็กได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นานา
 • เด็กได้รับการสนับสนุนให้พูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น ครู และผู้ใหญ่อื่นๆ
 • ครูเป็นผู้สร้างและสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กกับเพื่อนร่วมชั้น ครู และผู้ใหญ่อื่นๆ เพื่อจัดให้มีบริบท สำหรับพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive development) และการเรียนรู้
 • ครูปฐมวัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อุดมด้วยความร่วมมือ (Collaboration) โครงงาน (Project) การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative) ของเด็กๆ
 • ครูปฐมวัยจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อศูนย์การเรียนที่จะสนับสนุนความร่วมมือ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียน
 • ครูปฐมวัยสร้างบรรยากาศ (Climate) ในชั้นเรียนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Mutual respect)
 • ครูปฐมวัยเป็นพันธมิตร (Partner) กับเด็กในการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ครูปฐมวัยให้ความช่วยเหลือเด็ก ในการแนะนำแนวทางการเรียนรู้
 • ครูปฐมวัยสามารถส่งเสริมการสร้างความรู้ (Knowledge construction) โดยสังเกตเด็กแต่ละคน แล้วตั้งคำถาม หรือแนะนำ สิ่งที่ทำให้เด็กรู้จักคิด
 • ครูปฐมวัย เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่เด็กมีก่อนหน้านี้ กับกิจกรรมและประสบการณ์ในชั้นเรียนในปัจจุบัน [ผ่านการออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสม]

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Constructivism - http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_(learning_theory) [2014, February 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน