หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 78 : ทฤษฎีวํฒนธรรมทางสังคม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

การปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การร่วมแก้ปัญหา (Joint problem- solving) การสอนงาน (Coaching) ความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยการเรียนรู้ ล้วนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)

เขาเชื่อมั่นว่า ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ทางสังคมและวัฒนธรรมในชั้นเรียน มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ครูปฐมวัยประยุกต์ใช้แนวความคิดของ เลฟ ไวก็อตสกี้ โดยจัดชั้นเรียนดังต่อไปนี้

 • เด็กได้รับการรวมกลุ่ม ตามความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
 • เด็กมีโอกาสมากมายในการเล่นทุกชนิดกับผู้ใหญ่ และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer)
 • กิจกรรม วัสดุ และศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนการค้นหาอย่างอิสระ
 • ครูปฐมวัยคอยแนะนำการเรียนรู้ของเด็ก ให้เต็มศักยภาพ เลฟ ไวก็อตสกี้ เชื่อมั่นว่า งานที่ท้าทายจะส่งเสริมการเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการการรับรู้
 • ความหลากหลาย (Diversity) จะได้รับการยอมรับ ให้เกียรติ และคาดหวัง เลฟ ไวก็อตสกี้ เชื่อมั่นว่า เด็กๆ ที่มีภูมิหลังของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ และวิธีคิด ที่แตกต่างกันด้วย
 • เด็กมีโอกาสมากมาย สำหรับความร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นในการทำโครงงาน
 • เด็กได้รับการสนับสนุนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เด็กมีโอกาส เวลา และวัสดุ ที่จำเป็นต่อการสำรวจ ทดลอง และเรียนรู้
 • มีความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมชั้นที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert) และเป็นผู้มี “สมรรถนะ” (Competency) มากกว่า
 • ครูปฐมวัย แนะนำเด็กผ่านการสนับสนุนของผู้ใหญ่แบบ “นั่งร้าน” (Scaffolding) [เป็นการเปรียบเทียบกับที่ค้ำจุนอาคารระหว่างก่อสร้าง] เพื่อช่วยการค้นหา (Assisted discovery) ในกระบวนการเรียนรู้
 • ครูปฐมวัยแนะนำการเรียนรู้ด้วยคำอธิบาย การตอบทันที (Verbal prompt) การสาธิต และการจำลอง (Modeling) พฤติกรรม
 • เด็กมีโอกาสมากมายสำหรับการสนทนาระหว่างครูปฐมวัยกับเด็ก และระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกัน

เลฟ ไวก็อตสกี้ เชื่อมั่นว่า พัฒนาการการรับรู้เกิดขึ้นผ่านปฏิสัมพันธ์ของเด็ก กับผู้ที่มี “สมรรถนะ” (Competency) มากกว่า อาทิ พ่อแม่ ครู และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่สามารถทำหน้าที่ของผู้นำทาง (Guide) ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และผู้สอน (Coach) ที่จัดให้มีการรองรับสนับสนุนความจำเป็นของเด็กที่ต้องเติบโตทางสติปัญญาผ่านตัวอย่างที่ดี

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Lev Vygotskiy- http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky [2014, February 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน