หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 81 : ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

ครูปฐมวัยที่เข้าใจความต้องการของเด็กในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ (Hierarchy of needs) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

ในขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ครูปฐมวัยจัดให้มีอาหารว่างในชั้นเรียน และมีที่ดื่มน้ำเป็นสัดส่วน หรือน้ำจากขวดที่เก็บในชั้นเรียน ตอกย้ำแก่พ่อแม่ถึงความสำคัญของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ไม่ให้มีน้ำตาลมากเกินไป รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น

เมื่อเด็กหิว เขาจะไม่สามารถเล่าเรียนได้ดี ตัวอย่างเช่น เด็กที่มิได้กินอาหารเช้า จะไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมใดๆ ในโรงเรียน การศึกษาวิจัย พบคุณประโยชน์มากมายของอาหารเช้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเรียน ผลสอบมาตรฐาน (Standardized test) ที่ได้คะแนนสูง การขาดเรียน (Attendance) ที่ลดลง และความจำเป็นที่ต้องไปห้องพยาบาลที่น้อยลง ในการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงควรจัดให้มีอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดวัน

ในขั้นตอนที่ 2 ครูปฐมวัย จัดให้มีสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ปลอดภัย ซึ่งเด็กต้องรู้สึกมั่นคง (Secure) ว่า พึ่งพาครูได้ ผ่านกิจวัตร (Routine) ประจำวัน ครูควรพูดถึงความกลัวที่เด็กสามารถสะท้อนออกมาได้ แต่แสดงให้เห็นว่า ครูเข้าใจความรู้สึกดังกล่าว พร้อมหนทางที่จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัย อาจจะผ่านนิทานและเรื่องราวต่างๆ

ในขั้นตอนที่ 3 ครูปฐมวัย สร้างให้เด็กมีความรู้สึกว่า ได้รับความใส่ใจจากครู ผ่านการใช้ภาษาที่สื่อความรู้สึกเช่นนั้น สร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้เหมือนบ้าน สอนให้เด็กให้เกียรติผู้อื่น และจำลองแบบอย่างที่ดีของปฏิสัมพันธ์ สอนให้เด็กมีเพื่อน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม ประชุมกลุ่มพูดถึงประเด็นการอยู่ร่วมกัน และแก้ไขปัญหาระหว่างกัน

ในขั้นตอนที่ 4 ครูปฐมวัย มองหาจุดแข็งจุดเด่นของเด็กแต่ละคน แล้วยกย่องความสำเร็จของเด็ก จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกถึง “สมรรถนะ” (Competency) ที่ตนมีอยู่ และสอนเด็กให้รู้จักทำงานร่วมกัน อันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจในตนเอง

ในขั้นตอนที่ 5 ครูปฐมวัย แต่งตัวให้สวยสุภาพ ในลักษณะที่สง่างาม สร้างบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ในชั้นเรียน ประดับประดาด้วยดอกไม้ ศิลปะ และการแสดงงานฝีมือของเด็กนักเรียน พูดคุยถึงความสำคัญของการทำห้องเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ และดูสวยงาม ปรับเปลี่ยนการตกแต่งไปตามหัวข้อ (Theme) ของเนื้อหาวิชาที่สอน

ในขั้นตอนสุดท้าย ครูปฐมวัย สนับสนุนให้เด็กใช้ความพยายามสูงสุด ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการตลอดชีวิต (Life-long process) โดยครูทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับพัฒนาการ อันจะนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Hierarchy of needs - http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs [2014, February 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul