หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 87 : ทฤษฎีพหุปัญญา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีพหุปัญญา

5. มิติดนตรีและจังหวะ (Music/Rhythmic) - ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ (Pattern) จังหวะและดนตรี ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการได้ยิน (Auditory) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหา (Identification) รูปแบบ ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ทั้งปวง ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้เด็กได้ทำงานกับแท่งบล็อก (Block) เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ และฟังเสียงดนตรีในขณะทำงาน

6. มิติภายในตัวบุคคล (Intrapersonal) - ลักษณะเฉพาะของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านความรู้สึก คุณค่า (Value) และทัศนคติ วิธีการนี้เป็นส่วนประกอบที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Affective) ของการเรียนรู้ ซึ่งเด็กนักเรียนได้ให้คุณค่าในสิ่งที่เรียน และมีส่วนรับผิดชอบ (Ownership) ในการเรียนรู้ ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการแยกแยะความแตกต่างของการสอน จัดให้เด็กมีกิจกรรมที่มีทางเลือก ให้เด็กตั้งจุดมุ่งหมายของตนเองในชั้นเรียน และให้มีการเขียนบันทึกรายวัน (Daily journal)

7. มิติระหว่างบุคคล (Interpersonal) - ลักษณะเฉพาะของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้อื่น วิธีการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่เพียงแต่ชอบพูด (Talkative) หรือ “สังคมจัด” (Overly social) แต่เหมาะสำหรับ การส่งเสริมให้มีความร่วมมือ (Collaboration) และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ในระหว่างการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย (Task) รวมทั้งงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังมอบหมายบทบาทสมาชิกของกลุ่ม [อย่างชัดเจน] เแล้วสร้างความร่วมมือในกลุ่ม

8. มิติธรรมชาติ (Naturalistic) - ลักษณะเฉพาะของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านการแยกแยะประเภท (Classification) และลำดับชั้น (Hierarchy) วิธีการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ละเอียดอ่อนของความหมาย กล่าวคือ มิใช่เป็นการศึกษาเรื่องธรรมชาติเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับทุกด้านของการศึกษา ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการใช้รูปภาพ (Graphic) ในการจัดระเบียบ จัดให้มีการแยกแยะและรวมกลุ่มงานที่มอบหมาย แล้วเก็บไว้ในกลุ่มผลงาน (Portfolio) ของเด็กนักเรียนแต่ละคน

9. มิติการดำรงอยู่ในปัจจุบัน (Existential) - ลักษณะเฉพาะของมิตินี้ คือการเรียนรู้ในบริบทของจุดยืนของมนุษยชาติของการดำรงอยู่ในปัจจุบัน ในภาพใหญ่ (Big picture) โดยตั้งคำถามว่า “ทำไมเรามาอยุ่ที่นี่?” และ “อะไรคือบทบาทของฉันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน?” ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ได้รับการบรรจุอยู่ในวิชา (Discipline) ของปรัชญา (Philosophy) ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการสอนให้เห็นภาพรวม ก่อนเริ่มต้นการสอนใหม่ๆ อภิปรายถึงความสำคัญของหัวข้อเหล่านี้ต่อชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนนำผู้สันทัดกรณีมาพูดให้เด็กฟัง หรือเสนอมุมมองเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Theory of multiple intelligencer - http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences [2014, March 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน