หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 88 : โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ทฤษฎีต่างๆ ของนักจิตวิทยาและนักปรัชญาการศึกษาในประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เป็นสิ่งที่หล่อหลอมศรัทธา (Belief) ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงสำหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ครูปฐมวัยพิจารณาว่าจะนำศรัทธาเหล่านี้ ไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการศึกษาของตนเองได้อย่างไร? และจะประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างไร?

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องการสอนเด็กนักเรียน :

 • เด็กทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียน
 • เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขาใช้ทุกประสาทสัมผัส (Sense)
 • เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
 • เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพของความสามารถ
 • การศึกษาควรเริ่มต้นในปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกวันนี้มีการตอกย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด
 • เด็กควรได้รับการสอนอย่างเหมาะสมกับวัย ในสิ่งที่เขาพร้อมจะเรียน เมื่อเขาพร้อมจะเรียน
 • เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อม สำหรับขั้นตอนต่อไปของการเรียนรู้
 • กิจกรรมการเรียนรู้ควรจะน่าสนใจและมีความสำคัญ (Meaningful)
 • การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทางสังคมกับครู และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) เป็นส่วนสำคัญในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
 • เด็กทุกคนมีวิธีการหลากหลายในการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับโลกรอบตัว

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องครูปฐมวัยและการสอน :

 • ครูปฐมวัยควรรัก และให้เกียรติ (Respect) เด็กทุกคน
 • ครูปฐมวัยสร้างความคาดหวังสูง และสอนเด็กตามศักยภาพสูงสุดของเด็ก
 • ครูปฐมวัยพึงอุทิศตนให้กับวิชาชีพการสอน
 • การสอนที่ดี ต้ออยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
 • การเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มพูนได้ผ่านการใช้วัสดุที่จับต้องได้
 • การเรียนรู้ของเด็ก ควรเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ไปสู่นามธรรม (Abstract)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน