หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 89 : โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องครูปฐมวัยและการสอน :

 • การสังเกตคือกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจความจำเป็นของเด็ก
 • การสอนเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนและเป็นระบบ
 • ครูพึงยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) แทนผู้ใหญ่หรือวิชาการ
 • การสอนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความสนใจของเด็ก
 • ครูพึงร่วมมือกับเด็กเพื่อเป็นหนทางการส่งเสริมพัฒนาการ
 • ครูพึงวางแผนเพื่อผนวกทุกรูปแบบของสติปัญญาเข้ากับการวางแผน [การสอน] และกิจกรรม

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องความร่วมมือกับพ่อแม่และครอบครัว :

 • ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก ครอบครัววางรากฐาน (Foundation) สำหรับการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต
 • พ่อแม่เป็นนักการศึกษาอันดับแรกของเด็ก เป็นครูคนแรกของเด็ก อย่างไรก็ตาม พ่อแม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการศึกษา และได้รับการสนับสนุน จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายนี้
 • พ่อแม่ต้องนำทางและชี้แนะการเรียนของลูก
 • พ่อแม่พึงมีส่วนร่วมในทุกๆ โปรแกรมการศึกษาของเด็ก
 • ครูและพ่อแม่พึงมีความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • พ่อแม่และสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัวควรร่วมมือกันในการเรียนรู้ของเด็ก
 • พ่อแม่ควรสนับสนุนและส่งเสริมความสนใจของเด็ก และวิธีการเรียนรู้ของเขาซึ่งอาจไม่ซ้ำแบบใคร (Unique)

นักคิดจำนวนมากได้มีอิทธิพลต่อการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงวิถี (Course) ของการศึกษาปฐมวัย กระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของบทบาทครูปฐมวัยมืออาชีพ (Professional) คือการปรับตัวตามให้ทันโลกโดยการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิด ซึ่งมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ตลอดเวลา

ข้อสำคัญ ต้องรู้จักนำสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆ ไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้เด็กด้วย

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณ Learning.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน