หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 9 : พัฒนาความเป็นมืออาชีพ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซ่า (Esparza Elementary School) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) เขาได้เขียนบทความในอุดมคติ (Ideal) ว่า

ครูปฐมวัยมืออาชีพ เป็นผู้ที่ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน โดย

 1. ปฏิบัติงานด้วยจริยธรรม
 2. ศึกษาต่อเนื่องตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-long learning)
 3. ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน
 4. สะท้อนกลับ (Reflective) บทเรียนจากอดีต
 5. ปกป้องเด็กนักเรียน ครอบครัว และวิชาชีพของตนเอง

ขีดความสามารถ (Competency) เหล่านี้คือ หัวใจและวิญญาณ (Heart and soul) ของการปฏิบัติงานมืออาชีพ ครูปฐมวัยพึงพัฒนาแผนงานของตนไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ผ่านขั้นตอนการเพิ่มพูนความรู้ในแต่ละหัวข้อดังกล่าว โดยเฉพาะในหัวข้อแรกที่ว่าด้วยพฤติกรรมรับผิดชอบต่อเด็กนักเรียน ครอบครัว เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน

สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children: NAEYC) ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาจรรยาบรรณ (Code of Ethical Conduct) และประกาศพันธสัญญา (Statement of Commitment) เพื่อเป็นมาตรฐานของแนวทางความคิดและความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

ในฐานะผู้ที่ต้องทำงานกับเด็กเล็ก นักวิชาชีพดังกล่าว ให้พันธสัญญาในการเพิ่มพูนคุณค่า (Value) แก่การศึกษาของเด็กนักเรียน โดยสร้างตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ (Confidence) ว่า

 • จะไม่เป็นภัย (Harmless) แก่เด็กนักเรียน
 • โปรแกรมการศึกษาของเด็กนักเรียน จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทันสมัย ในพัฒนาการและการศึกษาของเด็กปฐมวัย
 • เคารพและสนับสนุนครอบครัวในการฟูมฟัก (Nourish) เด็กเล็ก
 • ให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพในการให้การศึกษาเด็กปฐมวัย
 • ให้การสนับสนุน (Advocate) เด็กนักเรียน ครอบครัว และครู ในชุมชนและสังคม
 • รักษามาตรฐานสูงของจรรณยาบรรณวิชาชีพ
 • ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องในเรื่องบทเรียนจากอดีต ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ส่วนบุคคล อคติ (Bias) และความเชื่อที่มีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและครอบครัว
 • เปิดรับความคิดใหม่ ๆ และเต็มใจที่จะเรียนรู้จากคำแนะนำของผู้อื่น
 • ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูน [สติปัญญา] และสร้างคุณประโยชน์ (Contribute) อย่างมืออาชีพ
 • ยอมรับอุดมคติ (Ideal) และหลักปฏิบัติในจรรยาบรรณของ NAEYC

ในสถานการณ์ปฏิบัติงานที่มีความขัดแย้ง (Dilemma) ซึ่งเผชิญทางเลือก (Alternatives) ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ นักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย มักต้องอาศัยจรรยาบรรณข้างต้นเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเกิดคุณค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) [อาทิ เด็กนักเรียน ครอบครัว เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน]

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. National Association for the Education of Young Children - http://en.wikipedia.org/wiki/NAEYC [2013, September 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน